'Zonder tegenspraak kan van wetenschappelijke vooruitgang geen sprake zijn’ | Meer Democratie

'Zonder tegenspraak kan van wetenschappelijke vooruitgang geen sprake zijn’

Date & Time: 
13-04-2021

Het laatste jaar krijgen de “experten” in naam van “de wetenschap” het laatste woord over zaken die alle burgers aangaan. Maar hebben de virologen die aan het woord mochten komen, en de wetenschap waarop zij zich beroepen, alle waarheid in pacht? Het is juist eigen aan het mens-zijn dat niemand ‘de’ waarheid in pacht heeft, en dat het opleggen van ‘zijn’ waarheid aan een ander altijd verkeerd is, zelfs als van die waarheid wordt beweerd dat ze ‘wetenschappelijk bewezen is’. Zeker als het gaat over de aanpak van een nieuwe virale pandemie waarover in de wetenschappelijke wereld geenszins al enige consensus bestaat. De wetenschap boekt pas vooruitgang door een tegensprekelijk debat. Als ‘de waarheid’ geclaimd wordt door één instantie wordt elke democratische dialoog onmogelijk en stevenen we regelrecht af op een dictatuur van “De Wetenschap”.

Democratie hoort thuis in de sociale omgang van burgers onder elkaar. De wetenschap kan informatie aanreiken waarmee de verzameling van burgers rekening houdt bij het nemen van beslissingen. En hierbij moet tegensprekelijke informatie aan bod kunnen komen, zodat, in de geest van de Verlichting, de wetenschappers genuanceerde adviezen kunnen geven. Want deze vraag stelt zich: ‘Wat komt de mens toe op basis van zijn mens-zijn? Hoe wil ik dat de andere mens behandeld wordt, zoals ook ikzelf behandeld wil worden? Bij de keuzes in deze vaccinatiestrategie moeten eveneens systematisch de negatieve consequenties van het gevoerde beleid, zoals het psychische en sociale lijden of de financiële ontreddering, in kaart worden gebracht. Dit is niet gebeurd. Daarom is het huidige beleid zowel de wetenschap alsook een democratie onwaardig.

Knack – 09-04-2021 – Vrij tribune, ondertekend door 25 artsen en wetenschappers:

“We kunnen moeilijk anders dan te constateren dat zich tijdens deze coronacrisis een dominant discours aan de maatschappij opdringt als het enige juiste en goede en dat alternatieve stemmen meer en meer gecensureerd en gesanctioneerd worden.  Op sociale media worden bijdragen die niet stroken met dit dominante narratief, geregeld geblokkeerd, zelfs wanneer ze verwijzen naar publicaties in medische toptijdschriften als The Lancet….We stellen voor dat we als maatschappij goed nadenken over de keuze die zich nu aandient: willen we alle belangrijke beslissingen over het te voeren beleid uit handen geven aan een beperkte groep van wetenschappers en opiniemakers die klaarblijkelijk geen tegenspraak dulden, of willen we een écht publiek debat waarin we de basisidee van de Verlichting net huldigen en waarin tegenspraak als een hoedster van waarheid, wetenschappelijke vooruitgang en zorg voor een goed samenleven ten volle wordt erkend?”