Belangrijkste voordelen directe democratie (DD) | Meer Democratie

Belangrijkste voordelen directe democratie (DD)

 • Bij Directe Democratie (DD) stemmen we voor wát we willen. In onze huidige representatieve democratie stemmen we voor wíé we willen, in de hoop dat zij enkele van de door hun beloofde standpunten zullen doorvoeren. Met DD vermindert de dure personencultus van politici.
 • DD laat ons toe om, indien gewenst, over elk voorstel apart te stemmen. We zijn niet verplicht om alle programmapunten van een bepaalde partij aan te nemen.
 • DD laat ons toe om een veto te stellen tegen wetgeving die de overheid probeert in te voeren maar waar we het niet mee eens zijn.
 • DD laat ons toe om zo vaak als nodig te stemmen, bijvoorbeeld vier keer per jaar.
 • Met DD maken de burgers de overheid duidelijk wat ze willen.
 • Met DD bestaat er geen twijfel meer over genomen beslissingen. Ze vertegenwoordigen steeds de wil van de burgers en niet meer die van enkele politici.
 • DD vergroot substantieel de betrokkenheid van de burgers bij de regelgeving en dit op alle niveaus.
 • DD moedigt de interesse van de burgers in het politieke proces aan, en zorgt derhalve ook voor meer verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst.
 • In een DD zijn de burgers tevredener met het politieke systeem door de grotere betrokkenheid.
 • DD beperkt de macht van de elite. De volksvertegenwoordigers zullen beter moeten luisteren naar de mensen die voor hen stemden in plaats van naar de partijleiding, drukkings- en lobbygroepen.
 • DD laat burgers toe om moeilijke onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen die politici momenteel negeren. Belangrijke problemen en taboes kunnen niet meer op de lange baan geschoven worden.
 • DD behoedt de overheid ervoor een dictatoriaal beleid te voeren of beginnen te voeren.
 • DD is simpelweg democratischer dan parlementaire democratie.
 • DD zal onmiddellijke verantwoording teruggeven aan de burgers op alle bestuursniveaus. Dit gebeurt normaliter uitsluitend in verkiezingstijd.
 • DD verplicht politici zich tegenover de burgers te verantwoorden.
 • Met DD worden het inzicht en de wijsheid van de burgers aangesproken.
 • Met DD gaan de mensen meer samenwerkingsverbanden opzetten, zodat ook minderheden meer betrokken worden bij het creëren van wetgeving.
 • In een DD wisselt de meerderheid bij elk referendumonderwerp zodat er minder dualiteit en polarisatie ontstaat in de gemeenschap.
 • Met DD doen ook minderheden wetgevende voorstellen, zodat het probleem van de diversiteit opgelost is.
 • Met DD wordt het dure overheidsapparaat gesaneerd.
 • In een DD zijn de burgers gelukkiger (het geluksgevoel stijgt met het equivalent van één inkomenscategorie; van de laagste naar de op één na laagste inkomenscategorie).
 • DD bevordert de samenhorigheid tussen de burgers van gemeenschap die ze zelf gevormd hebben.
 • Een DD genereert meer sociaal kapitaal omdat de burgers de collectieve sfeer meer als de hunne ervaren (de burgers vereenzelvigen zich met hun gemeenschap).
 • In een DD zijn de burgers genereuzer omdat zij, bijvoorbeeld door minder belastingverspilling, meer ruimte krijgen om rechtstreeks solidair te zijn met diegene die zij wensen te helpen. (Momenteel is er een relatieve belastinggeldstroom van de lagere inkomens naar de hogere.)
 • DD bevordert de vrede. (Een handvol politici hebben beslist dat België in oorlog is met Afghanistan.)
 • In een DD is er meer vrij spreekrecht om burgers toe te laten hun wensen te kennen te geven.
 • Met DD beslissen véél meer mensen over een onderwerp.
 • DD verhindert dat er over dwaze wetten en/of voorstellen (meestal van politici) gestemd wordt.
 • DD maakt komaf met de stemplicht. De burgers zijn vrij om deel te nemen aan het besluitvormingsproces.
 • DD verhindert dat door het omkopen van slechts enkele mensen een wet tot stand komt.
 • In een DD wordt er over de wetten bij een referendum steeds door meer mensen gestemd dan door het parlement. DD doorprikt zo de meerderheidsmythe van het parlement (namelijk dat de wetten van de representatieve democratie door de meerderheid aangenomen zijn): schijnkandidaten, dubbelkandidaten, jobhoppers, parlementsleden vormen slechts een fractie van de bevolking, sommige ministers zijn zelfs niet verkozen!
 • In een DD zijn de burgers voorzichtiger dan politici in het aanvaarden van nieuwe wetten. De wetsvoorstellen worden in een DD veel beter voorbereid.
 • DD laat toe om ministers, bepaalde overheidsambtenaren, rechters of verkozenen, die het publieke vertrouwen hebben verloren, uit hun ambt te ontzetten ('recall').
 • Aangezien in een DD minder machtsspelletjes gespeeld worden, zullen mensen die daar meer weerzin tegen ervaren, sterker geneigd zijn aan het besluitvormingsproces en de representatieve democratie deel te nemen.
 • DD zorgt ervoor dat het parlement de wetten maakt en niet meer de regering.
 • Met DD worden belastingen zuiniger gebruikt. (In België betekent dit dat vijftig procent van de belastingen overbodig worden!)
 • In een DD zijn de burgers milieubewuster omdat zij de mogelijkheid hebben om hun leefomgeving zelf in te richten en sneller ongemakken kunnen oplossen.
 • In een DD floreert de economie beter omdat de burgers gunstigere omgevingen kunnen schapen en zelf de randvoorwaarden van hun economische systemen kunnen bepalen.
 • In een DD worden er minder belastingen ontdoken omdat de burgers zelf bepalen waarvoor zij belastingen willen betalen.