Privacyverklaring Meer Democratie

Bescherming van persoonsgegevens

Meer Democratie VZW hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten u als individu te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Het merendeel van de informatie is via onze website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken, behoudens cookies. De persoonsgegevens die u via de website verstrekt in het kader van bepaalde activiteiten of dienstverleningen worden met de nodig zorg verwerkt.

In deze privacyverklaring willen we u op heldere en transparante wijze informeren hoe wij omgaan met de persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Meer Democratie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Algemene verordening Gegevensbescherming brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en categorieën van persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgegeven of doorverkopen aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of uw toestemming hiervoor is gegeven;
 • op de hoogte zijn van uw rechten en vrijheden omtrent uw persoonsgegevens en u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Meer Democratie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen of bemerkingen heeft, kunt u met ons contact op nemen via onderstaande contactgegevens: Meer Democratie VZW, Koetsweg 13, 3010 Kessel-lo, info@meerdemocratie.be

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u via onze website verstrekt, worden verwerkt door Meer Democratie VZW (Petitie.be is een onderdeel van Meer Democratie) ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Meer Democratie en haar website Petitie.be;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • cookies;
 • logfiles;
 • het bekomen van eventuele subsidiëring door de overheid.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken en opslaan:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens, zoals familienaam, voornamen, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, beroep;
 • IP-adres. Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan zestien jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden waarmee we géén verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij in die overkomst de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit een wettelijke verplichting is en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken géén persoonsgegevens aan derden die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn

Meer Democratie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is. De gegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan vijf jaar. Indien u een petitie anoniem ondertekent, worden uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd na het voltooien van de ondertekening.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Meer Democratie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen / vrijwilligers / werknemers die namens Meer Democratie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers / werknemers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact opnemen via de eerder genoemde contactgegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren, zodoende kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. Wij raden u aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kunt u verzet maken tegen de gehele of gedeeltelijke verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast beschikt u over het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een derde. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren vooraleer wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Eveneens heeft u het recht om de persoonsgegevens te allen tijde te corrigeren / wijzigen. Tot slot beschikt u over het recht om uw toestemming te alle tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking. Deze intrekking van toestemming is enkel mogelijk indien de verwerking gebeurd op basis van de toestemming.

Klachten

Mocht u een klacht of bezwaar hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan vragen wij u hierover onmiddellijk contact met ons op te nemen. U behoudt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie.

Wijziging privacyverklaring

Meer Democratie behoudt het recht om haar privacyverklaring te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden aangekondigd op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 23 maart 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. U kunt ons te allen tijde contacteren via eerder genoemde contactgegevens indien u deze wenst raad te plegen.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden