Burgerinitiatieven

BURGERINITIATIEVEN die altijd nog drie stappen moeten doorlopen om te komen tot de vierde stap: een wetsvoorstel.Stap 1 - Elke burger kan een initiatief opstarten dat tot een wetsvoorstel kan leiden en mag hierover vrij zijn mening uiten in onze maatschappij.Stap 2 - Op het burgerplatform van 3D kunnen initiatieven van burgers getoetst worden op hun maatschappelijk draagvlak.Stap 3 - 3D zal over die initiatieven die een voldoende maatschappelijk draagvlak hebben aangetoond vervolgens een publiek referendum organiseren onder alle burgers om te komen tot een wetsvoorstel.Stap 4 - 3D zal, indien het referendum door een meerderheid van de burgers gedragen wordt, via zijn verkozenen op dat moment vervolgens een wetsvoorstel indienen op basis van het resultaat van stap 3.BURGERINITIATIEF 1 - Politici moeten niet verdwijnen.

Wel wijzigt hun job fundamenteel: in plaats van zowel te beslissen in plaats van de burger als deze beslissingen uit te voeren, worden zij nu uitvoerders van de beslissing van de burgers. Er zijn bijgevolg uitsluitend uitvoerende organisaties ('bedrijven') nodig. Politici worden nu afgevaardigde bestuurders van de gemeentelijke bedrijven, intercommunale bedrijven, provinciale bedrijven en landelijke bedrijven. Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat verkozen politici niet meer door de 'meerderheid' tot de werkloos toekijkende 'minderheid' kunnen worden verbannen. Alle verkozenen hebben uitvoerende taken. Het gevecht tussen meerderheid en minderheid bestaat niet meer. Politiek wordt, in plaats van een afschuwelijk gevecht voor de macht, nu een boeiende managementjob voor het managen van de overheidsbedrijven.Politici zullen zich moeten herscholen tot stads- en staatkundigen:

- Gemeenteraadsleden zullen zich moeten herscholen van uitvoerders van de wil van de burgemeester, herscholen tot uitvoerders van de wil van de burgers.

- Provincieraadsleden zullen zich moeten herscholen van uitvoerders van de wil van de gouverneur, herscholen tot uitvoerders van de wil van de burgers.

- Parlementsleden zullen zich moeten herscholen van uitvoerders van de wil van de regering, herscholen tot uitvoerders van de wil van de burgers.

- Ministers zullen zich moeten herscholen van uitvoerders van de wil van de koning, herscholen tot uitvoerders van de wil van de burgers.BURGERINITIATIEF 2 - De KONING moet niet verdwijnen.

Maar het al of niet voortbestaan van de ondemocratische rol van de KONING mag wel eens dringend ter goedkeuring of afkeuring voorgelegd worden aan alle burgers in een REFERENDUM.BURGERINITIATIEF 3 - Belastingen moeten niet verdwijnen.

Belastingen moeten wel correct geïnd worden.

- Belastingen dienen geïnd te worden per gemeente met een belastingvoet bepaald per referendum, een referendum over elke gemeente apart met toepassing van de uitslag van het referendum in die gemeente en zo voor elke gemeente apart.

- Per referendum kan dan in elke gemeente bepaald worden hoeveel procent van de belastingopbrengst van de gemeente doorgestort kan worden aan de provincie om de verantwoordelijkheden van de provincie tegenover haar burgers te dekken.

- Per referendum kan dan in elke provincie bepaald worden hoeveel procent van de belastingopbrengst van de provincie doorgestort kan worden aan de (Vlaamse, Waalse of Duitse) gemeenschap om de verantwoordelijkheden van de gemeenschap tegenover haar burgers te dekken.

- Per referendum kan dan in elke gemeenschap bepaald worden hoeveel procent van de belastingopbrengst van de gemeenschap doorgestort kan worden aan België om de verantwoordelijkheden van België tegenover zijn burgers te dekken.

- Per referendum kan dan in België zoals in elk Europees land bepaald worden hoeveel procent van de belastingopbrengst van dat land doorgestort kan worden aan Europa om de verantwoordelijkheden van Europa tegenover zijn burgers te dekken.BURGERINITIATIEF 4 - Verkiezingen moeten niet verdwijnen.

Verkiezingen moeten wel democratisch georganiseerd worden. Op dit moment zijn verkiezingen niet democratisch georganiseerd maar particratisch, want partijen beslissen wie er op de kieslijsten verkozen kan worden en de burgers mogen dan bolletjes kleuren zoals kleuters in een kleurboek waar de kleuters ook de figuren niet kunnen plaatsen, alleen maar inkleuren wat de partijen hebben voorbestemd om het lot te bezegelen.

Een voorstel voor een democratisch kiessysteem:

- In de plaats van een lijst per partij, gewoon één lijst per gemeente, met alle kandidaten voor de gemeenteraad van die gemeente op die ene lijst waaruit de burgers van die gemeente dan kunnen kiezen.

- In de plaats van een lijst per partij, gewoon één lijst per provincie, met alle kandidaten voor de provincieraad van die provincie op die ene lijst waaruit de burgers van die provincie dan kunnen kiezen.

- In de plaats van een lijst per partij, gewoon één lijst per gemeenschap, met alle kandidaten voor de gemeenschapsraad van die gemeenschap op die ene lijst waaruit de burgers van die gemeenschap dan kunnen kiezen.

- In de plaats van een lijst per partij, gewoon één lijst per land, met alle kandidaten voor het parlement van dat land op die ene lijst waaruit de burgers van dat land dan kunnen kiezen.

- In de plaats van een lijst per partij, gewoon één lijst per land voor Europa, met alle kandidaten voor het parlement van Europa voor dat land op die ene lijst waaruit de burgers van dat land dan kunnen kiezen.

- Er zijn dan uiteraard alleen nog maar persoonlijke voorkeurstemmen vermits er geen lijsten per partij meer zijn.BURGERINITIATIEF 5 - Ziekenfondsen en vakbonden moeten niet verdwijnen.

Ziekenfondsen en vakbonden moeten wel democratisch georganiseerd zijn en niet particratisch zoals vandaag. Samenvoeging van alle particratische vakbonden en particratische ziekenfondsen tot één democratische vakbond en één democratisch ziekenfonds dringt zich op.BURGERINITIATIEF 6 - België moet niet verdwijnen.

Tweeduizend jaar geleden leefde het Volk de 'Belgen' ergens tussen Parijs en de huidige Belgische grens. Julius Caesar heeft deze naam verkeerdelijk gebruikt voor alle volkeren die leefden vanaf daar tot over de Schelde omdat hij niet beter wist. Maar als België ooit gesplitst moet worden, dan zal dat alleen gerealiseerd kunnen worden door de bevolking zelf in directe democratie, want de regering en het parlement zijn gebonden door hun eed aan de grondwet die vol zit van de alarmbel en andere blokkerende procedures.BURGERINITIATIEF 7 - Het parlement moet niet verdwijnen.

Het parlement moet wel ooit eens zo bescheiden worden om zich te onderwerpen aan de wil van de burgers door alle belangrijke beslissingen en minstens alle artikels van de grondwet voor te leggen aan de burgers in een referendum zodat de grondwet in de toekomst gedragen kan worden door alle burgers in plaats van enkel door een paar politici.BURGERINITIATIEF 8 - De beurs moet niet verdwijnen.

De beurs zou zich echter wel beter beperken tot de eenvoudige eerlijke 'AANKOOP en VERKOOP' van aandelen.

Verkoop van aandelen die men niet in zijn bezit heeft, om de prijs van het aandeel te kelderen en vervolgens een week later goedkoop te kopen om ze aan de koper van een week tevoren te kunnen aanbieden tegen de hogere prijs van een week eerder, dit lijkt meer iets voor oplichterij dan voor een eerlijke beursoperatie.BURGERINITIATIEF 9 - Godsdiensten moeten niet verdwijnen.

Om de gulden regel van de 'SCHEIDING van KERK en STAAT' te respecteren zou het echter wel wenselijk zijn om geen verwijzingen naar godsdienst(en) toe te laten in de namen en de werking van politieke partijen.

Niet de christelijke godsdienst, noch de islam, noch enige andere godsdienst mag misbruikt worden door politieke partijen.BURGERINITIATIEF 10 - De grondwet moet niet verdwijnen.

Maar alle artikels van de grondwet mogen wel eens onderworpen worden aan een referendum zodat de uiteinderlijke direct democratische grondwet gedragen kan worden door alle democratische burgers in plaats van enkel door een paar particratische partijen.INITIATIEF 11 - Het ambtenarenstatuut moet niet verdwijnen.

Voor de gelijkheid van alle burgers dient het ambtenarenstatuut echter wel toegepast te worden voor iedereen, zowel voor ambtenaren als voor werknemers in de privé als voor zelfstandigen.BURGERINITIATIEF 12 - Pensioenen moeten niet verdwijnen.

Gelijk pensioen voor iedereen.

Eén wettelijk pensioen per persoon en geen cumul.

Zoals een gelijk leefloon voor iedereen.BURGERINITIATIEF 13 - 'Loon naar werk' moet niet verdwijnen.

Elk werk is verschillend en wordt dus ook proportioneel verloond. Maar 'niet werken' is 'niet werken' en dus hetzelfde 'niet werken' en dat kan dus even gelijk voor iedereen behandeld worden. Pensioen is nooit een verloning voor werken geweest. Pensioenbijdragen zijn een solidariteit met de vorige generatie. De jongeren betalen het pensioen van de ouderen zoals ouders het leven van hun kinderen betalen. Kinderen en gepensioneerden zijn altijd ten laste geweest van de werkende generatie en dat kan ook moeilijk anders, naar mijn mening.BURGERINITIATIEF 14 - Solidariteit moet niet verdwijnen.

Solidariteit is een steunpilaar van onze maatschappij.

Solidariteit van de werkende gezonde burgers met de burgers die tegenslag hebben met hun gezondheid en hun werk.

De gezonde werkende burgers betalen daarvoor belastingen op hun inkomen. Belasting op uitgaven is een gezond alternatief voor de belasting op inkomsten.

Feit blijft dat er een vorm van belastingen nodig is op inkomsten en/of op uitgaven zodat de gezonde werkende burgers solidariteit tonen voor de burgers die tegenslag hebben met hun gezondheid en/of met hun werk. Aan de draagkracht van solidariteit zijn echter grenzen in verhouding tot de financiële draagkracht van de burgers.BURGERINITIATIEF 15 - Banken moeten niet verdwijnen.

Maar eerlijk bankieren met honderd procent dekkingsgraad zou wel minder kapitaal uit de maatschappij zuigen voor de dikke bonussen van bankiers die hoge risico's proberen te dekken met hoge intresten alsof een hogere intrest de kans vergroot dat een wanbetaler zijn lening zal terugbetalen.BURGERINITIATIEF 16 - Het 'groot kapitaal' moet niet verdwijnen.

Maar sinds het millenniumjaar vliegt het van de westerse wereld naar de lageloonlanden.

Vakbonden moeten hierop beter reageren door het stimuleren van werkijver, vakkennis en professionaliteit in ruil voor een eerlijke verloning om ook in de westerse wereld de welvaart te behouden.BURGERINITIATIEF 17 - HOLEBI'S moeten niet verdwijnen.

Erotiek is gewoon een van de geneugten van dit leven en heeft zoveel facetten dat het onmogelijk is om alles vanuit één invalshoek te zien.

Hetero of homo of bi ... ieder diertje zijn pleziertje en geniet ervan, mijn gedacht!BURGERINITIATIEF 18 - DISCRIMINATIE op basis van ras, politieke strekking, afkomst, religieuze overtuiging ... zal men heel moeilijk kunnen laten verdwijnen, tenzij ...

- RASSENDISCRIMINATIE zal verdwijnen zodra in de limiet alle rassen VERSMOLTEN zijn tot één mensheid.

Discriminatie op basis van politieke strekking maakt dat je meer of minder vertegenwoordigd bent in parlement, gemeenteraad, provincieraad ...

- POLITIEKE DISCRIMINATIE vanwege onze discriminerende, particratische pseudodemocratie zal verdwijnen zodra in de limiet alle politieke strekkingen VERSMOLTEN zijn tot één directe democratie.

- Op basis van je afkomst krijg je al of niet een erfenis.

Kan je ouders kwalijk nemen dat ze een appeltje voor de dorst achterlaten voor hun kinderen?

- Op basis van je religieuze overtuiging kom je al of niet in de hemel. Hoe gaat God de Vader dat uitleggen aan het 'Centrum voor Gelijke Kansen'?BURGERINITIATIEF 19 - Aardgas, petroleum, steenkool en bruinkool moeten niet verdwijnen.

Maar heel, heel grote voorraden hebben we wel met zijn allen de lucht in geblazen de laatste eeuw. Lang, lang, heel lang geleden hebben de planten de CO2 uit de lucht gehaald om daarna die aardgas, petroleum, steenkool en bruinkool te vormen. Alles gaat dus gewoon terug naar waar het vandaan gekomen is.

Maar gaan we de rest van die voorraden aardgas, petroleum, steenkool en bruinkool in de lucht blazen in de westerse wereld of in de lageloonlanden? De wind blaast de CO2 toch gewoon de hele aardbol rond.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden