Een blablabla-parlement

De commissies van het Vlaams Parlement behandelen in de week van 2 tot en met 6 maart 2009 niet minder dan twaalf voorstellen van resoluties. Het afscheidsgebaar van een zwakke dorpsraad die geen regering meer controleert, maar met resoluties aan de regering vraagt maatregelen te nemen. Terwijl het parlement zélf de taak heeft om de regels te maken. Tegen opnieuw een assemblee van partijslaafjes en plaatsvervangers na de verkiezingen hebben we als individuele burger slechts één – beperkt – middel: niet kiezen voor schijnkandidaten.
 
Professor Matthias Storme heeft vorige maand enkele keren de aandacht gevestigd op de onzin van resoluties:
 
'De meeste wetten worden door de regering gemaakt. De meeste regels zijn niet in parlementswetten te vinden, maar in koninklijke besluiten en verordeningen. Eigenlijk is dat tegen de scheiding der machten. En de wetten die het parlement maakt komen bijna allemaal uit de ministeriële kabinetten. Het parlement abdiceert. In de Europese Unie heeft het parlement zelfs helemaal geen bevoegdheid om wetsvoorstellen te maken; daar houden de parlementsleden zich dan ook vooral bezig met massaal moties te stemmen. Maar ook bij ons is het al zo erg dat parlementen moties stemmen om de regering te vragen maatregelen te nemen, terwijl het parlement zélf de taak heeft om de regels te maken. In Frankrijk bijvoorbeeld mag het parlement geen moties stemmen, alleen wetten. Dat is maar goed ook.' (02.01.2009, Bedenkingen over de 'scheiding der machten')
 
'Het is onzin dat een parlement, dit is de wetgevende macht, aan de regering, dit is de uitvoerende macht, vraagt om werk te maken van de invoering van een norm. Het is niet de taak van de regering om resoluties uit te voeren, maar om wetten en decreten uit te voeren. Indien het parlement wil dat de regering een norm uitvoert, moet het die norm in een decreet zetten en dat decreet goedkeuren... Parlementen moeten – naast het feit dat ze de regering moeten controleren – geen resoluties goedkeuren maar wetten en decreten, en bij voorkeur codificeren, d.w.z. de regels integreren in een coherent wetboek.' (08.01.2009, Kort gezegd: 'De onzin van de resolutie over de stralingsnorm')
 

Vlaamse resoluties onwettig

Bovendien stelt hij dat resoluties van het Vlaams parlement onwettig zijn: 'De parlementen van de deelstaten en gewesten kunnen geen andere dingen doen dan de dingen die uitdrukkelijk in een bijzondere wet worden voorzien. Dingen doen die niet in de Grondwet of de bijzondere wet zijn voorzien, zijn een bevoegdheidsoverschrijding en dus onwettig... Op de eerste plaats al die resoluties die onder meer het Vlaams Parlement stemt. Zij hebben niet alleen geen enkele rechtskracht (dat volgt sowieso uit het ontbreken ervan in de Grondwet en Bijzondere wet), ze zijn ook onwettig omdat een deelstaatparlement daartoe geen bevoegdheid heeft gekregen.' (14.01.2009, Alle resoluties van de deelstaten zijn onwettig en nog een pak andere dingen ook)
 
 

Ze kunnen het niet laten

In het artikel Belgisch parlement: 206 miljoen euro per jaar in een sterfput gaven we enkele voorbeelden van resoluties over pietluttigheden waar de Kamer zich vorig jaar mee bezighield. Maar ook het Vlaams Parlement kent wat van het opstellen van resoluties. Hierna de twaalf voorstellen van resoluties die in de week van 2 tot en met 6 maart behandeld worden in diverse commissies (Agenda nummer 20 - commissievergaderingen week van 2 tot en met 6 maart 2009).
 
Voorstel van resolutie van...:
- Rudi Daems, Eloi Glorieux, Mieke Vogels, Vera Dua, Jos Stassen en Jef Tavernier over de opmaak van een Groene New Deal voor Vlaanderen;
- Frans Wymeersch en Jan Penris over de verbetering van de beveiliging van Vlaanderen tegenover de elementen van de zee;
- John Vrancken betreffende het duurzame gebruik en de bescherming van fossiele olievoorraden;
- Eloi Glorieux, Mieke Vogels en Helga Stevens over maatregelen om het basisrecht op energie te garanderen;
- Flor Koninckx en Joris Vandenbroucke over het instellen van een snelheidslimiet van honderd kilometer per uur op de Brusselse ring;
- Eloi Glorieux, Mark Demesmaeker, Dirk De Cock en Rudi Daems over de oprichting van een Verkeerscentrum Ring en de invoering van een algemene snelheidsbeperking en een inhaalverbod voor vrachtwagens op de ring rond Brussel;
- Eloi Glorieux, Jan Peumans en Rudi Daems over het bevorderen van na-isolatie van buitengevels bij bestaande woningen;
- Marleen Van den Eynde, An Michiels, Agnes Bruyninckx, Jan Penris, Johan Deckmyn en Pieter Huybrechts over het creëren van veilige schoolomgevingen;
- Eloi Glorieux, Rudi Daems, Mieke Vogels, Vera Dua, Jos Stassen en Jef Tavernier over steunmaatregelen voor de offshore windenergiesector;
- Vera Van der Borght, Anne Marie Hoebeke en Margriet Hermans over het subsidiëren van de animatiefunctie in alle erkende ouderenvoorzieningen;
- Eloi Glorieux, Monica Van Kerrebroeck, Hans Schoofs, Robert Voorhamme, Jan Peumans en Rudi Daems over de lancering van een Vlaams Actieplan Nanotechnologie met inschatting van de risico's voor mens en milieu;
- Marleen Van den Eynde, Agnes Bruyninckx, Roland Van Goethem, Johan Deckmyn, Frank Creyelman en Jan Penris over het uitwerken van maatregelen om thuiswerken en telewerken te bevorderen.
 
 

Ook nog: de dorpsraad

Dat het Vlaams Parlement een dorpsraad is, blijkt uit volgende 'Vragen om uitleg' over meestal heel lokale aangelegenheden die in diezelfde week aan bod komen in diverse commissies.
 
Vraag om uitleg van...:
- Greet Van Linter tot Bert Anciaux over de antenne van het UZ in het zuiden van Brussel;
- Johan Sauwens tot Hilde Crevits over de bedreiging van het natuurreservaat Munsterbos door industriële ontwikkeling van het Economisch Netwerk Albertkanaal;
- André Van Nieuwkerke tot Kris Peeters en tot Hilde Crevits over de uitbreiding van het natuurgebied het Zwin;
- Bart Martens tot Dirk Van Mechelen over de reservatiestrook voor het zuidelijke gedeelte van de grote ring rond Antwerpen;
- Els Robeyns tot Bert Anciaux over spelen op straat;
- Helga Stevens tot Bert Anciaux over de kostprijs van Nederlandstalige ondertiteling van films op dvd en filmrol;
- Johan Sauwens tot Marino Keulen over het adverteren in de Nederlandse krant De Limburger door de cv Ons Dak uit Maaseik voor de verkoop van sociale nieuwbouwwoningen in Rotem.
 
 

Stop de partijslaafjes

Wordt het bij de volgende assemblee van 2009-2014 beter? Of wordt het opnieuw een assemblee van partijslaafjes en plaatsvervangers? Het ziet er inderdaad zo al naar uit, met de vele nu al bekende schijnkandidaten die hun mandaat niet zullen opnemen. Dat moeten we verhinderen door niet te stemmen voor mensen die op verschillende lijsten staan, niet op kandidaten die nu al zeggen dat ze hun mandaat niet zullen opnemen, maar ook niet op federale parlementsleden die na twee jaar hun federaal mandaat willen verzaken en op Vlaamse en/of Europese lijsten staan. Dat is 'uitgesteld' kiezersbedrog.
 
 
27.02.2009 - Ph. Van den Abeele

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden