Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon | Meer Democratie

Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon

Persbericht: "De Groenen leggen vandaag 13/12/2007 in de Kamer een voorstel van resolutie neer, die de
Belgische regering in eerste instantie vraagt te pleiten voor een Europa-breed
referendum. Idealiter vinden deze raadplegingen op hetzelfde tijdstip
plaats, om zo nationale belangen te overstijgen. Als op die vraag niet wordt
ingegaan, zijn we voorstander van een nationale volksraadpleging"

 

Vandaag 13/12/2007 keuren de Europese leiders in Lissabon de tekst van het “Verdrag van
Lissabon” goed. Het Verdrag voert een aantal belangrijke verbeteringen door in
de werking van de Europese instellingen. Nochtans stellen heel wat mensen zich
vragen over de richting die de Europese Unie uitgaat. Groen! verzet zich tegen
een Europese integratie die enkel door politici wordt voortgestuwd en te weinig
rekening houdt met de opinie van de burgerbevolking. Een maatschappelijk debat
over Europa is nodig. Daarom zullen wij vandaag in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers een voorstel van resolutie indienen voor de organisatie
van een volksraadpleging.
Na het wegstemmen van het ontwerp van Europese Grondwet hebben de Europese
leiders een nieuwe verdragstekst gemaakt voor een hervormingsverdrag: het
“Verdrag van Lissabon”. Het goede nieuws is dat het veel positieve elementen uit
de Grondwet behoudt, en zo de mogelijkheid geeft om in vergelijking tot het nog
steeds geldende Verdrag van Nice een aantal beslissende verbeteringen in de
werking van de Europese instellingen door te voeren. Gezien de nood aan een
sterke, democratische en sociaal-ecologisch duurzame Europese Unie zijn die
verbeteringen zeker een stap vooruit.

De positieve elementen in de verdragstekst verminderen evenwel niet de nood aan
bijkomende initiatieven om het Europese integratieproces te versterken. Daarbij
moet de band met de burgers hersteld worden. Uit het ratificatieproces van de
Europese Grondwet bleek dat er bij grote delen van de bevolking en de
maatschappelijke actoren behoefte is aan discussie over het Europese
integratieproces. Als de Europese leiders deze legitieme vraag negeren, zal dit
leiden tot een verdere afbrokkeling van het vertrouwen in de Europese Unie.

Kamerlid Wouter De Vriendt: “Net op het moment dat steeds meer mensen beseffen
dat er nood is aan een sterk politiek antwoord op een vaak asociale economische
globalisering, zou de Europese Unie haar burgers moeten kunnen overtuigen. Maar
daartoe moeten die burgers het gevoel krijgen dat Europa ook hun project is. Het
beleid van de Europese Unie, meestal op vraag van de nationale lidstaten, maakt
in heel wat gevallen de verkeerde keuzes. Daardoor kanten meer mensen zich tegen
de Europese integratie. Het politieke antwoord moet erin bestaan beter te
reageren op de bekommernissen van de burgers en tegelijk een strategie uit te
tekenen voor een sterkere, sociaal-ecologisch rechtvaardige Europese Unie.”

De Groenen leggen vandaag in de Kamer een voorstel van resolutie neer, die de
Belgische regering in eerste instantie vraagt te pleiten voor een Europa-breed
referendum. Idealiter vinden deze raadplegingen op hetzelfde tijdstip
plaats, om zo nationale belangen te overstijgen. Als op die vraag niet wordt
ingegaan, zijn we voorstander van een nationale volksraadpleging.
Wouter De Vriendt: “Zo’n volksraadpleging moet het sluitstuk zijn van een breed
maatschappelijk debat. We vragen dat de Belgische regering een publiekscampagne
opzet, die bijdraagt aan een correcte voorlichting van de bevolking. Het houden
van een volksraadpleging kan de democratie alleen maar ten goede komen. Zo wordt
ook de basis gelegd voor het uitwerken van een breed gedragen groen-progressieve
strategie om tot een ‘ander Europa’ te komen.”

Wouter De Vriendt, Kamerlid Groen!