Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon

Vandaag 13.12.2007 keuren de Europese leiders in Lissabon de tekst van het Verdrag van Lissabon goed. Het Verdrag voert een aantal belangrijke verbeteringen door in de werking van de Europese instellingen. Nochtans stellen heel wat mensen zich vragen over de richting die de Europese Unie uitgaat. Groen! verzet zich tegen een Europese integratie die enkel door politici wordt voortgestuwd en te weinig rekening houdt met de opinie van de burgerbevolking. Een maatschappelijk debat over Europa is nodig. Daarom zullen wij vandaag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een voorstel van resolutie indienen voor de organisatie van een volksraadpleging.

Na het wegstemmen van het ontwerp van Europese Grondwet hebben de Europese leiders een nieuwe verdragstekst gemaakt voor een hervormingsverdrag: het Verdrag van Lissabon. Het goede nieuws is dat het veel positieve elementen uit de Grondwet behoudt, en zo de mogelijkheid geeft om in vergelijking tot het nog steeds geldende Verdrag van Nice een aantal beslissende verbeteringen in de werking van de Europese instellingen door te voeren. Gezien de nood aan een sterke, democratische en sociaal-ecologisch duurzame Europese Unie zijn die verbeteringen zeker een stap vooruit.

De positieve elementen in de verdragstekst verminderen evenwel niet de nood aan bijkomende initiatieven om het Europese integratieproces te versterken. Daarbij moet de band met de burgers hersteld worden. Uit het ratificatieproces van de Europese Grondwet bleek dat er bij grote delen van de bevolking en de maatschappelijke actoren behoefte is aan discussie over het Europese integratieproces. Als de Europese leiders deze legitieme vraag negeren, zal dit leiden tot een verdere afbrokkeling van het vertrouwen in de Europese Unie.

Kamerlid Wouter De Vriendt: 'Net op het moment dat steeds meer mensen beseffen dat er nood is aan een sterk politiek antwoord op een vaak asociale economische globalisering, zou de Europese Unie haar burgers moeten kunnen overtuigen. Maar daartoe moeten die burgers het gevoel krijgen dat Europa ook hun project is. Het beleid van de Europese Unie, meestal op vraag van de nationale lidstaten, maakt in heel wat gevallen de verkeerde keuzes. Daardoor kanten meer mensen zich tegen de Europese integratie. Het politieke antwoord moet erin bestaan beter te reageren op de bekommernissen van de burgers en tegelijk een strategie uit te tekenen voor een sterkere, sociaal-ecologisch rechtvaardige Europese Unie.'

De Groenen leggen vandaag in de Kamer een voorstel van resolutie neer, die de Belgische regering in eerste instantie vraagt te pleiten voor een Europabreed referendum. Idealiter vinden deze raadplegingen op hetzelfde tijdstip plaats, om zo nationale belangen te overstijgen. Als op die vraag niet wordt ingegaan, zijn we voorstander van een nationale volksraadpleging. Wouter De Vriendt: 'Zo'n volksraadpleging moet het sluitstuk zijn van een breed maatschappelijk debat. We vragen dat de Belgische regering een publiekscampagne opzet, die bijdraagt aan een correcte voorlichting van de bevolking. Het houden van een volksraadpleging kan de democratie alleen maar ten goede komen. Zo wordt ook de basis gelegd voor het uitwerken van een breed gedragen groen-progressieve strategie om tot een 'ander Europa' te komen.'

 

Wouter De Vriendt, Kamerlid Groen!

Blijf op de hoogte!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden