Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg | Meer Democratie

Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg

De Ieren hebben in het referendum van 12/6/2008 het Europese verdrag van Lissabon weggestemd met 53,4 pct van de stemmen. Toch roepen voorzitter Jose Manuel Barroso van de Europese Commissie en Belgisch premier Yves Leterme op door te zetten met de ratificatie in die landen waar dat nog niet is gebeurd. Het verdrag wordt van kracht als het door alle 27 lidstaten is geratificeerd. Volgens de volledige uitslag die werd bekendgemaakt door de Ierse omroep RTE stemden 752.451 mensen voor het Europees verdrag en 862.415 tegen, of 53,4 pct neen-stemmen en 46,6 pct ja-stemmen.

Volgens Barroso moet de Ierse premier Brian Cowen op de Europese top
van volgende week een analyse van de nederlaag geven en aangeven hoe
Dublin de situatie wil aanpakken. Het zullen als goede gewoonte de
staatshoofden en regeringsleiders zijn die de gemeenschappelijke
beslissingen zullen nemen.
Premier Yves Leterme zei in een eerste reactie dat er moet worden
doorgezet met de ratificatie in die Europese landen waar het verdrag
nog niet is goedgekeurd. Hij hoopt ook dat België (waar de
gemeenschaps- en gewestparlementen het verdrag nog moeten ratificeren)
het goedkeuringsproces snel kan afronden.

Leterme betreurt het negatieve resultaat van het Iers referendum. De
premier meent dat moet worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn om
het verdrag vooralsnog in werking te laten treden en Ierland daarbij te
betrekken.

Karel De Gucht betreurt de uitslag van het referendum en meent dat het
verdrag opnieuw aan de Ieren zou moeten worden voorgelegd, net zoals
dat destijds bij het verdrag van Nice is gebeurd. De Gucht roept
eveneens op de ratificatieprocedure in de andere landen waar dat nog
niet is gebeurd zonder vertraging af te werken.
De Ierse media spreken van een opkomst van ongeveer 40 pct, die op sommige plaatsen zou oplopen tot 50 pct.
De middenklasse in de steden steunt het verdrag, maar niet in die mate
dat ze de neen-stemmen in de arbeidersbuurten kan counteren, zo meldde
RTE op basis van de eerste tellingen. De tendens dat de neen-stemmers
het zouden halen, werd bevestigd in de eerste uitslagen.
Reeds in de vroege namiddag meldde RTE dat het vaststond dat de Ieren het verdrag van Lissabon hebben weggestemd.

 


Enkele willekeurige reacties bij elkaar gesprokeld op het knack forum: 

"De
reacties op TV waren inderdaad veelzeggend: al degenen die tonnen geld
scheppen via Europa (van Barroso tot Dirk Sterckx en Ivo Belet; men
verlaat de VRT niet voor een aalmoes!) zijn verontwaardigd over het
feit dat één lidstaat zijn burgers democratisch liet beslissen over de
toekomst van de EU.S.S.R."

"... Elke keer dat er in een land in Europa
een volksraadpleging is over de Europese politieke staatsvorming ,
wordt er constant tegen gestemd (Frankrijk, Nederland, Ierland). Je
moet nu niet denken dat Europa daar lessen uit gaat trekken en zich
probeert wat democratischer en dichter bij de mensen op te stellen.
Nee, onmiddellijk wordt er nagedacht hoe men de spelregels kan
veranderen om zo zijn dictatoriale willetje toch te kunnen
doordrukken."

"Ierland kan trots zijn."

"De EU heeft niks met democratie te maken. De wetgevende macht in de EU
is intiem verweven met de economische elite en dient ten gronde alleen
hun waarden en hun belangen."


"In 1830 werden in België de erfelijke Monarchie en de representatieve
Democratie als een geheel ingevoerd, als een systeem om in de
gewijzigde omstandigheden van de 19de eeuw de controle van de
bezittende klasse over de samenleving te kunnen voortzetten."


"De essentie van de representatieve Democratie is dat het volk
principieel uitgesloten blijft bij de eigenlijke besluitvorming maar
via verkiezingen enige cosmetische invloed krijgt op de keuze van het
personeel der wetgevende macht."
"Er zijn toch nog mensen met een beetje verstand."


"Europa geen democratie? Dat kan. Maar wat dan met België? Ik kan me
niet herinneren ooit gestemd te hebben voor een Koning, een gouverneur
of Franstalige ministers. Toch hebben die allen invloed op het beleid
dat ons dagelijks leven beïnvloedt.
      En zoals altijd heeft iedereen een beetje gelijk. Een unie van
Europese landen is het beste wat ons kan overkomen, maar de weg
ernaartoe is zeer moeilijk. De nationale bewindslieden die over Europa
stemmen, maken zichzelf (of hun opvolgers) geleidelijk aan overbodig.
Zoiets vraag enkele (politieke) generaties tijd."


"Europa is GEEN democratie. Zolang wij , de belastingbetaler, alleen
mogen/moeten betalen en verder geen enkele inspraak hebben ben ik tegen
Europa."


"...zeg me wat hebben ze al ooit voor de werkende mens uitgehaald,
niets en nog eens niets ,wat ik wel weet is dat ze goed voor hun eigen
zorgen , en ik heb ook nooit men stem mogen uitbrengen i.v.m dat
referendum"


"Gelukkig is er één regering in Europa die het lef heeft om zijn
bevolking te raadplegen. Het neen stemmen zal natuurlijk zijn weerslag
hebben op de werking van en in Europa maar is tevens een kaakslag voor
die regeringsleiders die geen inspraak dulden. Europa is niet
democratisch en dit wordt afgestraft in Ierland."


"Tja spijtig, maar geef ze eens ongelijk als je ziet wat Europa ondertussen kost aan de burger.
Daarbovenop is er wel een Europese munt maar nog geen Europese concensus over héél véél zaken en moddert iedereen maar wat aan.
In België bvb. wordt alles wat de belastingen omhoog kan drijven klakkeloos toegepast.
Andere zaken waar niets aan te verdienen valt worden op zijn Belgisch geregeld."


"Europa is natuurlijk geen democratie maar een particratie. E.u. is
samengesteld uit een samenraapsel van tweederangs politici-poenpakkers
van roodgroen( cryptocommunisten-pedofielen)-geel-blauwe signatuur,die
enkel doen wat enkelen in de partijcenakels hen opdragen te doen,
zoniet zwaait er wat! Plan B ligt allang klaar! Cfr stemming Nederland
en Frankrijk. Overigens, was het niet in de Bilderberg conferentie van
jaaaren terug dat men besloot dat Turkije erbij moest? Democratie? Mon
oeil, zeggen de belgofonen."

"Los van de definitieve uitslag van het referendum in Ierland kan men
zich ook meer algemeen afvragen hoe groot het democratisch gehalte is
van de eurocratische en in Brussel gebaseerde ambtenarij die
uiteindelijk toch vele dagelijkse regeltjes rond werken, wonen en leven
bepaalt. Ik ben een uitgesproken voorstander van Europa maar ik zie
daar aan en rond het Schumanplein toch teveel bureaucratie en te weinig
direkte democratische controle. ... De Fransen en de Nederlanders
hebben het de Ieren voorgedaan : zij willen géén verdere
bureaucratische betutteling uit Brussel indien daar géén duidelijke
regels rond zijn. Duidelijke regels ? Dat is het laatste wat je van
ambtenaren en politici momenteel kan verwachten. Ieren zijn natuurlijk
niet anti-Europees net zomin als Nederlanders of Fransen ( over deze
laatse ben ik niet zeker ). Ze willen alleen een klare democratische
inkijk op wat in de brusselse vleespotten gebeurt. En dat wil ik ook."
"In dit verdrag wordt onder andere van een Europee President gesproken,
niet slecht ware het niet dat deze niet rechtstreeks kan verkozen
worden . De job wordt toegewezen op comissie niveau, een onderonsje van
de grote mijnheren. Veelvuldig werd Tony Blair al naar voor geschoven
als ideale kandidaat, de man : die in eigen land moest aftreden, de man
die met leugens zijn volk in een uitzichtloze oorlog heeft gestort, een
man die een land vertegenwoordigt die in alles zijn eigen agenda heeft
en in vrijwel niets Europa volgt, zelfs niet de euro munt!"


"De Ieren hebben begrepen dat deze wetgeving zo ondemocratish is als
maar kan zijn. De rest van Europa, die zichzelf zo graag prijzen als
super democratiën, ontzeggen hun burgers zelfs het recht om over deze
zo belangrijke materie te stemmen. Dank u Ieren jullie hebben ons gered
!!!!!!"


"1.Euopa=bepalen hoe cambenbert-brie etc moet gemaakt worden.
2.Europa=gedrocht die zelfs niet in staat is te bepalen waar ze gaan vergaderen.
3.Europa=instelling waar nationale uitgerangeerden naartoe gestuurd worden.
4.Europa = een tot en met financiële instelling waar het sociale zonder tel is.
5.Europa = een instelling die verdragen schrijft waarvan ministers

moeten bekennen het niet gelezen hebben ,of niet kunnen lezen.."


"Ronduit schandalig dat een land dat jarenlang genoten heeft van
miljarden steun en dat dankzij die steun is uitgegroeid tot een van de
welvarendste landen in europa op die manier bedankt! Als men de
voordelen van Europa eens op een rij zou zetten zou er misschien wat
meer respect zijn voor deze instellingen. Europa is niet perfect maar
het evolueert nog steeds. Neen stemmen over iets waar men niets van
begrijpt is altijd gemakkelijk natuurlijk."


"Het verdrag van Lisabon stelt een Europese president voor maar die niet door de burgers wordt verkozen.
Dus een groot deel van de besluitvorming in Europa zal nog meer
gebeuren boven de hoofden van de mensen want onze
volsvertegenwoordeging heeft op dat niveau geen enkele inspraak.
Bovendien werd als kandidaat door verschillende lobby-machines Tony
Blair voor de job naar voor geschoven !"


"Gelukkig hebben de Ieren tegen het verdrag van Lissabon gestemd als we de laatste berichten mogen geloven.
      Ierland is het enige land binnen de EU waar de democratie in de
vorm van een referendum haar rechten bewaard heeft. Iedereen weet op
welke laffe ondemocratische wijze men de vorige 'neen' van Nederland en
Frankrijk heeft omzeild. Zonder de mensen te raadplegen.
      De Europese opperhoofden afgestraft omdat ze denken te weten wat
goed is voor de bevolking, die alleen moet knikken, zwijgen en volgzaam
zijn.
      Europa is nodig, ja zeker, maar alleen als men met de mensen
rekening wil houden, anders is het een EU-bestuur op feodale wijze ver
boven het volk verheven, en daar bedanken de burgers feestelijk voor
denk ik."


"Dat kan gebeuren als men mensen laat beslissen over iets waar men
niets van afweet. Tegen iets stemmen is altijd gemakkelijker dan voor
iets stemmen. Laat elke burger die wil stemmen een examen afleggen over
de werking van Europa en diegene die 30 % halen mogen meestemmen. Ik
vrees dat er zeer weinig stemgerechtigden zullen zijn."


"Welke europeaan in de straat weet nu wat het verdrag van Lisabon ons weer in de korf legt?
      Is dat nu zo moeilijk om iets in 10 punten kort samen te vatten en klaar en duidelijk uit te leggen wat ze willen?"


"Logisch dat er neen gesteld wordt. Zelf ben ik erg "pro-Europa" maar
zou ook nee gestelmd hebben. Het wordt tijd dat Europa weer een
vooruitgang voor zijn burgers wordt en geen nieuwe aristocratie die
zichzelf riant betaald uit gemeenschapsgeld en zichzelf benoemd zonder
inspraak van de 350 miljoen Europeanen. Het is ook totaal een schande
dat de Eurocraten dezelfde tekst, die in 2005 werd afgekeurd, nu
opnieuw door onze strot duwen. Een grondwet die de democratie verder
uitholt. Waar inspraak en controle van "het volk" met zijn
"volksvertegenwoordigers" eens te meer uit geschakeld wordt. Europe
heeft de voorbij 10 jaar enkel de "Euro" ingevoerd volgens de lobby van
banken en grootkapitaal. Dat ze hierbij elke vorm van ook fiscaal en
sociale eenvorming nagelaten hebben. Er is de voorbije jaren ook alleen
maar uitbreiding geweest van het "Eurocorps" en nooit een tendens om
een efficientere overheid te krijgen. Het Ierse nee is een terechte
afwijzing en is het beste wat Europa kan overkomen. Hopelijk begrijpen
de Eurocraten in hun ivoren torens nu eindelijk de boodschap !"


"Het Europa van het egoïsme! Zolang men eraan kan verdienen is men
voor, van het moment dat men op zijn beurt andere achtergestelde
regio's moet helpen is men tegen."


"Ierland is ten minste nog een democratie, want in België mocht er geen
referendum over. Zou wellicht ook de Vlaams-Belgische tegenstelling aan
het licht gebracht hebben !"

"Waarom geen referendum in de andere landen voor zo een belangrijk feit?"