Inleidende Definities ‘Het referendum in de grondwet’

Een democratie is een samenleving waar de burgers zelf besluiten kunnen nemen en wetten kunnen maken. Het middel daartoe is het bindend referendum, waar alle burgers hun stem kunnen uitbrengen.

De kwaliteit van een democratisch regime wordt afgemeten aan het aantal politieke rechten dat mensen hebben. Momenteel is het recht om wetten te initiëren en te stemmen beperkt tot een minderheid van de mensen in België (namelijk de regering en de kamers). Wij stellen voor het initiatief- en vetorecht uit te breiden om de Belgische democratie nieuw leven in te blazen.

 

Definitie van een bindend referendum.

Via een referendum stemmen de burgers zelf over een of meerdere wetsvoorstellen en besluiten die iedereen aangaan. Het referendum is bindend d.w.z. wordt geïmplementeerd in wetgeving.°

 

Er zijn 2 types van bindende referenda:

 1.  Het referendum op volksinitiatief: Dit referendum op initiatief van de burgers kan op 2 wijzen plaatsvinden:

  1. een nieuw wetsvoorstel wordt door één of meerdere burgers ingediend

  2. een correctief referendum

   1. een gestemde wet kan gewijzigd of afgeschaft worden door de burgers (abrogatie van de wet).

   2. een gemandateerde volksvertegenwoordiger of beleidsvoerder die zijn taak niet naar behoren uitvoert, kan weggestemd worden door de burgers (recall procedure).

 2. Het obligatoire referendum: Dit is niet op initiatief van de burgers, maar wordt verplicht ingevoerd, omwille van haar essentieel en fundamenteel belang voor de democratie. Bepaalde politieke beslissingen, die in onze samenleving moeten worden genomen, zijn immers zo omvattend en ingrijpend voor het leven van de mensen, dat ze prioritair de mogelijke betrokkenheid van alle burgers vereisen en daarom aan het volk zelf moeten worden voorgelegd. In een obligatoir referendum wordt over volgende onderwerpen door de burgers gestemd:

grondwetswijzigingen

– soevereiniteitsoverdracht (naar een hoger niveau)

– hoge budgettaire uitgaven  (zie verder)

– oorlogsdeelname

 

Daarnaast zijn er ook nog andere artikels voor wijziging vatbaar. Voor meer details zie Meer Democratie_voorstel grondwetsherziening referendum

En hier de link van de Samenvatting educatief ontwerp voor een bindend referendum.

 

voetnoot:

°  Twee types van referenda worden niet weerhouden als democratisch element:

1. Het adviserend referendum:

Deze volksraadpleging gaat uit van de burgers. Ze is raadgevend maar niet bindend.

2. Het consulterend referendum:

Deze volksraadpleging gaat uit van de overheid. Ze is raadplegend en eveneens niet bindend. Ze wordt foutief en misleidend ‘referendum’ genoemd, maar is in feite een ‘plebisciet’. Vanuit democratisch oogpunt worden beide types verworpen.

Blijf op de hoogte!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden