Kandidatenbevraging fase II: Belofte maakt Schuld | Meer Democratie

Kandidatenbevraging fase II: Belofte maakt Schuld

5432 gemeenteraadskandidaten uit 179 Vlaamse gemeenten beloven werk te maken van méér burgerdemocratie.

Als hun engagementen wetten worden, kunnen burgers gemakkelijker iets op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Wij worden sneller gehoord; petities worden niet langer zomaar - zonder motivering of zonder gevolg - geklasseerd; burgers verkrijgen via consultatieve referenda méér inspraak bij overheidsbeslissingen en via het burgerbudget beslissen inwoners mee waaraan het belastinggeld zal worden besteed.

Talrijke buurtprojecten (waaronder de aanpak van verloederde stukjes groen of pleintjes, een kinderboerderij of initiatieven om de eenzaamheid te verdrijven) zien dankzij deze subsidies het daglicht.

Belofte maakt schuld

De komende maanden houden we de kandidaten aan hun woord. We gaan na wie van de geëngageerde kandidaten bij de coalitievormingen betrokken zijn/waren en polsen hoe kandidaten en partijen de daad bij het woord voegen.  

  • werden de voorstellen tot democratische vernieuwing intussen besproken?  
  • werden/worden deze in het bestuursakkoord opgenomen?
  • kan Meer Democratie burgervriendelijke modelverordeningen aanleveren (zoals ze deed toen ze de Gewestelijke Volksraapleging op de politieke agenda zette)?

De komende weken en maanden contacteren we de gloednieuwe colleges. We beleggen afspraken, volgen democratische evoluties actief op en rapporteren aan u op regelmatige basis.