Meer Democratie en het Global Forum for Modern Direct Democracy in Taiwan

Meer Democratie neemt deel aan het internationale platform voor directe democratie en participatie in Taiwan en dient haar voorstel over loting in.

Zie: https://2019globalforum.com/en/The_Forum/Call_for_Paper

De informatieverstrekking aan de burgers, voorafgaand aan een referendum, is van cruciaal belang. Momenteel gebeurt die informatieverstrekking door de media en belangengroepen allerhande en - in de gevallen waar dit wettelijk verplicht is - via een brochure van de overheid.
 
De informatieverstrekking door de overheid heeft als motivering dat zij in staat moet zijn een objectief overzicht te publiceren van de eventuele voor- en nadelen van wat bij het referendum wordt voorgesteld. Dit veronderstelt dat de redactie van deze toelichting op een onpartijdige en geïnformeerde wijze zou gebeuren.
 
In Oregon (de eerste staat in de VS die de directe democratie - initiatief en referendum - invoerde) wordt sinds 2008 bij elk
referendum een panel aangesteld door loting om deze brochure samen te stellen. De evaluatie van dit panel en diens resultaten zijn van die aard dat het systeem zich verder verspreidt en nu reeds toegepast wordt - of binnenkort zal toegepast worden - in 4 andere ‘referendum’ staten van de US. Andere staten en landen - waaronder Zwitserland - bestuderen de invoering ervan.

Zie: https://healthydemocracy.org/cir/or/
 
Naarmate het belang van het systeem toeneemt neemt ook de kritiek toe. Dat is - in het licht van onpartijdige en geïnformeerde informatieverstrekking - een goede zaak.

De kritiek kunnen we onderverdelen in twee domeinen: het lotingsysteem zelf en de werkwijze van het panel.  

Voor opmerkingen over de werkwijze van het panel kunnen we verwijzen naar Participedia.

Voor de kritiek op het loting deel verwijzen we naar James Fishkin, die er op wees dat het Oregon CIR kwetsbaar is omdat het niet ‘descriptief representatief’ is.
 
Reeds jaren is Meer Democratie er zich van bewust dat loting - als interessant democratisch instrument - vlot beoordeeld moet kunnen worden.

Net zoals bij de invoering van het recht op ‘initiatief en referendum’ een té hoge handtekeningdrempel het hele systeem waardeloos maakt, zijn het ook de details in het loting systeem - en de wijze van toepassing - die de waarde ervan bepalen.
Bovendien halen slecht ontworpen en slecht uitgevoerde loting systemen de credibiliteit van het systeem onderuit. Denk maar aan wat de ‘Brexit’ aanricht aan het ‘initatiatief en referendum’ systeem.
 
We moeten dus beginnen bij de basiskenmerken:

  • wat is het verschil tussen een ‘enkelvoudige aselecte steekproef’ en een ‘gestratificeerde steekproef’?
     
  • wat is het verschil tussen een ‘descriptief representatief’ panel en een ‘demografisch representatief’ panel?

De beoordeling van lotingsystemen, en het gebruik ervan in de politieke sfeer, zijn door ons beschreven op Academia.
 
Een ‘evaluatierooster’ voor loting op wetgevend niveau maakt deel uit van de documentatie. Dit evaluatierooster verschaft ook meteen een overzicht van de gehanteerde terminologie.

Internationale discussie wordt o.a. gevoerd op https://equalitybylot.com.
 
Het belangrijkste academisch werk waar we ons op baseren is van Dimitri Courant (FR) waarin hij o.a. de vier belangrijkste kenmerken beschrijft van het loting systeem in zijn politieke toepassing: equality, impartiality, representativeness and legitimacy, each being subdivided in three elements. (gelijkheid, onpartijdigheid, representativiteit en legitimiteit, elk onderverdeeld in drie elementen).

 

Paul Nollen

 

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden