Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en efficiëntie

Een nieuwe onafhankelijke website - forum http://www.nieuwpierke.be

 

Voor meer democratie

Democratie moet de vrijheid (van mening) garanderen. De vrije meningsuiting staat vandaag echter onder steeds sterkere druk, met een wet op het negationisme en allerhande antidiscriminatiewetten. 'De eerbied voor de essentiële rechtsregelen (persoonlijke vrijheid, eigendom, aansprakelijkheid, overeenkomsten) wordt ondermijnd door een waanzinnige wetgevingsdrift, de verstarring van het gemeen recht, de politisering en de beknotting van de rechterlijke macht.' (Beginselverklaring Nova Civitas) Sterker nog: 'Democratie in België is schone schijn' (Eric Verhulst, WorkForAll). Democratie is nooit verworven, maar moet altijd opnieuw verdedigd worden en aangepast aan wijzigende omstandigheden. Er moet en kan altijd gestreefd worden naar meer democratie. Bijvoorbeeld door de volledige afschaffing van de kop/lijststem, het systeem van opvolgers, de kiesdrempel, de cumul van openbare functies en de opkomst op verschillende lijsten, waarna men zijn mandaat niet opneemt. Meer democratie bekomt men ook door directe democratie, met referenda naar Zwitsers model.

Nieuw Pierke heeft als uitgangspunt geen keuze gemaakt voor één bepaald staatsbestel: een onafhankelijk Vlaanderen, meer bevoegdheden voor Vlaanderen en Wallonië of opnieuw meer voor België. Wel moet getoetst worden of het bestel, elk 'niveau', democratisch gelegitimeerd is. Is 'België' democratisch te noemen als er geen nationale partijen zijn, en de kiezer de nationale politici niet allemaal kan kiezen of wegkiezen? Het kiezersbedrog is de strategie van alle partijen, waardoor de parlementen worden bevolkt door een veelheid van 'plaatsvervangers'. Een onafhankelijk Vlaanderen leidt niet 'automatisch' tot meer democratie. De kwaliteit van veel Vlaamse decreten is ondermaats. Is 'Vlaanderen' democratisch als een aantal partijen een 'cordon sanitaire' leggen rond een tegenstrever? Efficiënter bestuur. Minder, maar betere regelgeving.

In juni 2004 deden een twintigtal professoren een oproep voor betere (Vlaamse) wetgeving: 'Er wordt veel gereglementeerd met weinig samenhang, er zijn veel administratieve formaliteiten en procedures, de nalevingskosten voor burgers, ondernemingen of lokale besturen zijn hoog. Regelgeving blijkt niet te werken, is niet uitvoerbaar of handhaafbaar of sorteert onbedoelde neveneffecten, en moet kort na haar uitvaardiging alweer gewijzigd worden. Wetgeving wordt vernietigd door onze hoogste rechtscolleges omdat ze niet strookt met elementaire rechtsbeginselen of hogere rechtsregels.' Deze vaststelling geldt echter evenzeer voor het Belgische niveau. Of er meer democratie is door meer Vlaanderen of meer België, is één vraag, een andere is de vraag naar meer kwaliteit van elk bestuur. Het is wel een uitgangspunt dat er een veel efficiëntere overheidsadministratie nodig is, op alle niveaus: gemeente, provincie, Vlaanderen, België en Europa. Hierbij moet ook de 'discretionaire bevoegdheid' van de administratie aan banden gelegd worden. Wetten en decreten moeten duidelijk genoeg zijn om ze niet te hoeven interpreteren. Deze macht moet de administratie ontnomen worden.

 

Doelstelling en thema's

Er bestaat tot op heden geen tijdschrift dat inspeelt op de actualiteit en waarin systematisch en permanent, en niet aan partijen of ideologieën gekoppeld, de dialoog gevoerd kan worden over 'meer democratie' en 'efficiënter bestuur'. Opiniestukken in de 'kwaliteitskranten' zijn meestal niet meer dan 'opinies van de dag' die niet gevolgd worden door een ernstige dialoog. Lezersbrieven zijn er steeds minder, en de 'debatten' op de websites van kranten en sommige weblogs zijn ondermaats. De website Nieuw Pierke heeft als doel deze dialoog permanent mogelijk te maken, met een vrij debat door reacties van de schrijvers op stukken van anderen, en kwalitatieve lezersbrieven. Alle onderwerpen kunnen aan bod komen die in ruime zin verband houden met de twee hoofdthema's van het blad: federalisering, verbetering van de wetgeving, al of niet een federale kieskring, wat met het Brussels Gewest, integratie van allochtonen, dubbele nationaliteit, het 'onveiligheidsgevoel', de werking van justitie, verhouding van België/Vlaanderen tot 'Europa', maar ook met een ruimere blik op de internationale politiek, enzovoort. De zorg voor meer democratie en een efficiëntere overheid zijn de twee doelstellingen van het tijdschrift en de motivatie van de medewerkers om ervoor te schrijven. Dat mensen van verschillende 'strekkingen' eraan deelnemen, moet zijn sterke uitstraling garanderen. We gaan ook op zoek naar wat kan verbinden. Hierbij wordt de opinie van elkeen gerespecteerd. De schrijvers 'spelen op de bal', niet 'op de man'. Echter, 'op de bal' mag het er al eens hard aan toegaan, en zelfs eens stuiven...

 

Volledig onafhankelijk

Er zit geen enkele groepering van welk soort ook verborgen achter dit initiatief. Het is een persoonlijk initiatief van ondergetekende, die ook de kosten van de website draagt, omdat er tot nu geen sponsor gevonden werd die volledige redactionele vrijheid garandeert. Financiële steun wordt in dank aanvaard. De auteurs werken belangloos mee en vragen ook geen honorarium voor hun bijdrage.

 

Philippe Van den Abeele, uitgever Nieuw Pierke

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden