Stem massaal blanco... om uw stem terug te krijgen

ALLE partijen doen weer mee aan het 'groot kiezersbedrog' met schijn- en dubbelkandidaten. Kandidaten die alleen dienen om stemmen te lokken en al vooraf zeggen dat ze hun mandaat niet zullen opnemen. Kandidaten die zowel op de Europese als op de Vlaamse lijst staan, en dus een van beide mandaten niet kunnen opnemen.
 
In 2007 stonden niet minder dan 75 van de 124 Vlaamse Parlementsleden op de lijsten voor de federale verkiezingen. Velen waren schijnkandidaten. Sommigen vertrokken wel naar Kamer of Senaat en minachtten zo hun kiezers die hen verkozen hadden om tot 2009 in het Vlaams Parlement te zetelen. Ze werden vervangen door opvolgers voor wie we niet gekozen hadden. In de Kamer zaten aan het eind van de legislatuur 2003-2007 niet minder dan 56 opvolgers (één op drie!). In het Vlaams Parlement zijn er van de 124 verkozenen en opvolgers die in 2004 hun eed aflegden ondertussen een 37-tal vertrokken, en ook alweer vervangen door opvolgers. Vandaag kunnen al ongeveer twintig van de huidige Vlaamse parlementsleden rekenen op een nieuw zitje na de verkiezingen. Niet omdat ze zeker zijn van veel stemmen, maar omdat de partij ze op de eerste of tweede opvolgersplaats heeft gezet. Aangezien er veel schijnkandidaten zijn, kunnen deze twintig plaatsvervangers nu al met een nieuw zitje rekenen. De zekerste manier om in een parlement te geraken is dus niet door verkozen te worden door de kiezer, maar tot eerste opvolger te zijn uitverkoren door de partij...

De kiezer geminacht

Wij bepalen dus steeds minder wie in welk parlement terechtkomt: niet de kandidaat die wij verkiezen, maar steeds meer een door ons niet verkozen opvolger, bepaald door de hoofdkwartieren van de partijen. De stem van de kiezer heeft geen enkele waarde meer. Wel krijgen 513 politici er een zetel door in een van de zeven parlementen in België, waar ze als 'trouwe partijsoldaten' op de stemknop drukken om regeringsontwerpen goed te keuren. De politieke partijen profiteerden van de regionalisering om een onwaarschijnlijk aantal ministeriële mandaten (60) uit te vinden. Ze bevolken de ministeriële kabinetten met circa 2500 medewerkers, een unicum in de wereld.

Een duur waterhoofd

Dat grote aantal ministers met dikbevolkte kabinetten zorgt ervoor dat het aantal regels blijft toenemen, ondanks beloften van administratieve vereenvoudiging. (Belgisch Staatsblad vorig jaar: meer dan 69.000 bladzijden). De begroting loopt uit de hand, en pas ten vroegste tegen 2015 zou er weer een evenwicht bereikt worden. België is het enige ontwikkelde land ter wereld waar de loonuitgaven voor het bestuur tussen 1995 en 2007 nog stegen, het meest in de deelstaten, provincies en gemeenten. In alle andere OECD-landen daalden ze. België en zijn deelstaten is een zeer duur 'politiek waterhoofd' geworden, terwijl de overheidsuitgaven dringend moeten verminderen. Onze welvaart is hierdoor ernstig in gevaar.

Roep de partijen tot de orde

We moeten dit afdrijvend schip terug op een juiste koers krijgen. De politieke partijen blijken daar niet meer toe in staat. Daarom is een sterk signaal van veel burgers nodig. Stem hiervoor blanco, als u akkoord gaat met onderstaande tien punten. Als 'blanco' hierdoor een belangrijke politieke stem wordt in ons land, zullen alle politieke partijen ernstig rekening moeten houden met deze tien punten. Blanco stemmen tellen niet mee bij de zetelverdeling. Het zijn echter geen verloren stemmen als 'blanco' dankzij de tien punten massaal meer stemmen haalt dan vandaag. (In 2007 stemden 4,6 procent van de ingeschreven kiezers blanco of ongeldig.) Massaal blanco stemmen om die tien punten te realiseren is het sterkste signaal dat we als kiezer kunnen geven. Het is een eenvoudig te organiseren petitie om onze stem uiteindelijk echt terug te krijgen. Partijen die onze blanco stem later terug willen krijgen, zullen eerst die tien punten moeten realiseren. Zo kunnen we ze onder druk zetten om deze uit te voeren, iets waar ze vandaag vanzelf niet meer toe in staat zijn. Massaal blanco stemmen omwille van die tien punten is ook het sterkste wapen om de verspilling door de politieke partijen en de overheid een halt toe te roepen. Hebben we er een ander? (Een partij hiervoor oprichten is niet nodig of nuttig. Ook niet efficiënter. Massaal blanco stemmen is voldoende.)

Zeg nu al dat u blanco gaat stemmen

U kunt hier http://www.nieuwpierke.be/stemblanco/ al in een enquête melden dat u blanco gaat stemmen.
 

Stem blanco als u met volgende eisen akkoord gaat:

A. Geef de macht terug aan de burger

1. Wie we verkozen hebben moet zijn mandaat volledig uitdoen
(Wie al zetelt in een parlement kan geen plaats krijgen op een lijst voor een ander parlement. Men kan ook geen kandidaat zijn op twee verschillende lijsten, bijvoorbeeld regionaal en Europees)
 
2. Schaf de lijststem (kopstem) volledig af
(Wie dankzij de partij een plaats krijgt bovenaan de lijst, krijgt geen stemmen meer cadeau van de kopstemmen. Alleen wie de meeste stemmen behaalt wordt verkozen)
 
3. Schaf de opvolgers af
(Bij plaatsvervanging is zo de vrijkomende zetel voor de effectieve kandidaat aan wie wij de meeste stemmen hebben gegeven)
 
4. Voer een tweede stembeurt in, nadat de partijen aangekondigd hebben met wie ze willen regeren
(Zo kunnen we de voorgestelde coalities goed- of afkeuren)
 
5. Voer het referendum in, waarbij wij als burgers het initiatief kunnen nemen om elke beslissing van alle parlementen, provincies en gemeenten aan een bindende volksraadpleging te onderwerpen, en wij ook zelf wetgevende initiatieven kunnen nemen (het bindend referendum op volksinitiatief, zoals in Zwitsersland en in andere landen of deelstaten al ingevoerd)
(De burger hoort het laatste en beslissende woord te hebben)

B. Maak het bestuur efficiënter

6. Schaf de politieke kabinetten af
(Ministers houden alleen nog een klein persoonlijk secretariaat)
 
7. Schaf de Senaat af
(En vervang deze eventueel door een Raad waarin volksvertegenwoordigers van gewesten en gemeenschappen zetelen met een dubbelmandaat, zonder extra verkozenen)
 
8. Doe het met minder personeel: reduceer het aantal parlementsleden, ministers, bestendige afgevaardigden (provincies) en schepenen (gemeenten) met minstens een derde. Schaf alle staatsecretarissen af. Reduceer ook het aantal provincieraadsleden met minstens een derde (nu: 737), als de provincies niet afgeschaft worden. Schaf in elk geval de arrondissementscommissarissen af
(Dit zal al een heel pak besparen en helpen het aantal wetten/decreten te beperken, omdat er minder volk is om er te maken en commissies om ze te bespreken)
 
9. Zorg voor een sluitende begroting vanaf ten laatste 2013, zonder hogere belastingen. Reduceer hiervoor onder meer het aantal ambtenaren en schrap veel wetten en decreten
(Of moeten onze kinderen en kleinkinderen nog de begrotingstekorten uit de jaren zeventig afbetalen? Een voorbeeld van steeds complexere wetgeving: hierdoor is de belastingaangifte dit jaar een lottoformulier geworden)
 
10. Verbied het indienen van resoluties in de parlementen
(Een parlement heeft als taak wetten te maken – en vandaag vooral: wetten en decreten af te schaffen – en de regering te controleren, en moet zich niet bezighouden met resoluties waarbij het aan de regering vraagt in hun plaats wetten te maken. Toch als men de 'scheiding der machten' ernstig wil nemen...)

Ga stemmen, maar blanco

Naast deze tien punten kan elk natuurlijk nog menen dat er meer nodig is om tot een efficiënt bestuur te komen en onze welvaart niet in gevaar te brengen. 'Blanco' kan echter slechts een succesvolle 'partij' worden als we ons beperken tot enkele zeer essentiële eisen, die velen kunnen goedkeuren. De tien eisen blijven even belangrijk, of België nu een federale staat blijft of een meer 'confederale' staat wordt. Elk bestuur moet efficiënter en goedkoper worden, en de burger moet zijn stem terugkrijgen om te beslissen, in plaats van de partijhoofdkwartieren. Als het referendum ingevoerd wordt (punt 5) kunnen via deze weg een reeks andere punten gerealiseerd worden die mensen belangrijk vinden, bijvoorbeeld de afschaffing van de opkomstplicht (stemplicht). Ondanks de stemplicht ging bijna negen procent van de ingeschreven kiezers in 2007 niet eens naar de stembus. Een oproep aan al die kiezers: ga dit keer stemmen, maar stem blanco. Een oproep aan al wie wel ging stemmen: stem dit keer niet voor uw voorkeurpartij, maar voor de kern van de zaak: voor meer democratie en efficiënter bestuur. Een oproep aan de 25 procent kiezers die nog niet weten op welke partij ze zullen stemmen (volgens een VRT-enquête): stem voor geen partij, maar stem blanco. Stem massaal blanco... als petitie om uw stem terug te krijgen.
Steunt u de tien punten, stuur dan dit bericht door naar familie en kennissen, zodat zo veel mogelijk kiezers er kennis van kunnen nemen, en zo eveneens beslissen blanco te stemmen.
 
 
Philippe Van den Abeele - uitgever Nieuw Pierke, Forum over democratie

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden