Non-dialoogplatform

Dialoogplatform is louter rookgordijn om democratische inspraak te veinzen.

De federale parlementsleden ontvingen op 17 november jongstleden de beleidsverklaring van de twee ministers van Institutionele Hervormingen, David Clarinval (MR) en Annelies Verlinden (CD&V). Daarin viel het ‘brede democratische debat over institutionele hervormingen’ enigszins op. Het kreeg immers wat meer concrete vorm in de gedaante van een ‘dialoogplatform’. Dit platform zou volgens beide excellenties moeten dienen voor overleg over hoe het institutioneel verder moet met dit land. Er zullen bij loting aangeduide burgers aan deelnemen, evenals vertegenwoordigers van het middenveld en een aantal experts. Maar schrijft Barbara Pas in Doorbraak van 30-11-2020 “Dit is Platte volksverlakkerij. Het is in het leven geroepen om tijd te winnen en moet de indruk wekken dat de burger inspraak zou krijgen bij het bepalen van de institutionele toekomst van het land. Het is daarentegen één grote farce en leugen. Het platform wordt immers volledig gestuurd door de regering. De regering bepaalt de inhoud, de omvang, de samenstelling en de werking van dit platform, deze ‘burgerdialoog’. Elk vrij en onafhankelijk overleg wordt op die manier onmiddellijk dood gemaakt. Het zou dus veel correcter zijn om niet van een dialoogplatform te spreken, maar van een ‘dialoogschavot’”...

En verder schrijft ze: “Wil men burgerinspraak? Wel, dan heb je in een democratie twee mogelijkheden. Vooreerst de representatieve democratie. Het parlement is niets anders dan een verzameling door de kiezer ‘uitgelote’ burgers en is dus een veruitwendiging van democratie, ondanks de pervertering ervan door de particratie. Als burgerparlement kan het niet representatiever zijn en de kiezer kan de leden wegstemmen. En daarnaast is er, als men het echt zuiver wil spelen, de directe democratie: het referendum. Als het de regering dus menens zou zijn met het betrekken van de burger bij institutionele hervormingen, dan moet het de dialoog met het parlement en dus met de oppositie aangaan. Of moet men een en ander bij referendum aan de bevolking voorleggen, wat nu grondwettelijk niet kan. Paarsgroen kiest voor geen van beide, wat nog maar eens aantoont hoe hypocriet heel de onderneming van de burgerbevraging is.”

Barbara Pas in Doorbraak 30-11-2020

Bij Meer Democratie vzw zijn het met haar eens dat deze burgerparticipatie via een “dialoogplatform” om de door haar genoemde redenen wellicht op volksverlakkerij zal uitdraaien. In een echte democratie hebben de burgers steeds het laatste woord. Dit kan via het instrument van referendum op volksinitiatief en liefst door een “geloot” parlement. Dan kan de particratie overwonnen worden. De burgers zelf kunnen (naast het parlement) wetsontwerpen indienen en door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren.

Sluit u aan bij Meer democratie vzw en steun ons om dit doel te bereiken.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden