OPEN BRIEF aan de politieke partijen: Verzoek om herziening van artikel 162 van de Grondwet | Meer Democratie

OPEN BRIEF aan de politieke partijen: Verzoek om herziening van artikel 162 van de Grondwet

Date & Time: 
04-01-2019

Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter,
 

Tijdens de laatste gemeenteraads- en provinciale verkiezingen heeft de toenemende ontgoocheling in onze politieke instellingen ertoe geleid dat meerdere verkozenen en veel burgers hebben gedebatteerd en gediscussieerd over het invoeren van nieuwe verkiezingsprocedures. Verschillende initiatieven om de burgerparticipatie bij gemeentelijke en provinciale beslissingen te verbeteren worden in het hele land ontwikkeld; discussiegroepen ontmoeten elkaar en formuleren concrete voorstellen zoals democratische delegatie, loting, overlegdemocratie, enz.

Om de uitvoering van deze voorstellen mogelijk te maken, is het met name noodzakelijk om een constitutionele belemmering weg te nemen, opgenomen in artikel 162 van onze Grondwet, waarin staat:

"De provinciale en gemeentelijke instellingen worden bij de wet geregeld. De wet verzekert de toepassing van de volgende beginselen : 1° de rechtstreekse verkiezing van de leden van de provincieraden en de gemeenteraden; ... "

Dit artikel verplicht, door het "rechtstreekse" karakter van de verkiezing, om de kandidaten op de kiezerslijsten vooraf en nominatief aan te wijzen. Dit artikel moet worden aangepast om ervoor te zorgen dat vertegenwoordigers van burgers die niet afkomstig zijn van geregistreerde kiezerslijsten, bij de volgende lokale verkiezingen, de hun toevertrouwde verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.

In de nabije toekomst zal uw partij voorstellen kunnen indienen en stemmen over de artikelen van de Grondwet die in de volgende zittingsperiode kunnen worden herzien.

Wij, vertegenwoordigers van verschillende burgerinitiatieven gericht op het verdiepen en verrijken van de politieke vertegenwoordiging op gemeentelijk en provinciaal niveau, vragen u om artikel 162 in de lijst van artikelen ter herziening op te nemen.

De herziening van artikel 162 loopt op geen enkele wijze vooruit op de nieuwe modaliteiten voor de uitoefening van de lokale democratie waarvoor uiteindelijk zal worden gekozen.

Deze aanpak kan niet slagen zonder de politieke partijen die actoren blijven bij het nadenken en het formuleren van politieke visies.

We rekenen op uw partij om met ons deze democratie, waaraan wij allen hechten, te versterken.

We vragen u vriendelijk om ons uw standpunt over dit dossier te doen toekomen vóór 31 januari 2019.

Met vriendelijke groeten,

de ondertekenende organisaties (zie PDF)