Open brief aan premier Guy Verhofstadt

Donderdag 13 december ondertekent U in naam van het Koninkrijk België het nu al historische Verdrag van Lissabon. (...) volgens de opiniepeilingen wenst een zeer brede meerderheid zich uit te spreken via een volksraadpleging. (...) Indien U meent over de nodige autoriteit te beschikken om dit Verdrag te tekenen, dan kan Uw voorstel tot ratificatie van het Verdrag enkel na een raadpleging van de bevolking.
In dat geval roepen wij U op om Uw wetsontwerp uit 2005 opnieuw in te dienen met het oog op het organiseren van een beleidsvoorbereidende volksraadpleging met als vraag: 'Moet het Koninkrijk België overgaan tot het aannemen van het Verdrag van Lissabon van 13 december 2007?'.

 

OPEN BRIEF AAN PREMIER GUY VERHOFSTADT

Mijnheer de Eerste Minister,

U bent volop aan het werk om de Koning te informeren om een staatshervorming en een regering op de been te brengen. Omdat de werkende bevolking mort over de stijgende prijzen van stookolie, melk, brood en andere levensnoodzakelijke dingen, hebt U te kennen gegeven een noodregering op de been te brengen. Een die meer dan de lopende zaken aanpakt.

Donderdag 13 december ondertekent U in naam van het Koninkrijk België het nu al historische Verdrag van Lissabon. Met de Europese staatshoofden en regeringsleiders verklaarde U zich in juni akkoord met dit 'Hervormingsverdrag'. Dat neemt, volgens U en diezelfde leiders, de essentie van het 'Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa' over. Een Grondwet die op zijn beurt is voortgekomen uit de Verklaring van Laken van 2001 toen U voorzitter was van de Europese Raad.

Het gaat hier om een Staatshervorming die honderdmaal meer impact heeft op de manier waarop in dit land geleefd en gewerkt zal worden. Over het voor of tegen dit Verdrag willen wij het hier niet hebben. Wel over het feit dat volgens de opiniepeilingen een zeer brede meerderheid zich wenst uit te spreken via een volksraadpleging.

In 2005 spraken 54,58% van de Fransen en 61,54% van de Nederlanders zich uit tegen de EU-Grondwet. In Spanje en Luxemburg stemde het volk voor.
Die referenda hebben aangetoond dat zodra de burger enige zinvolle kans op inspraak krijgt, de interesse in Europa wel degelijk aanwezig is.
 

Onze vraag is de volgende:

Beschouwt U de ondertekening van dit Verdrag echt als een van de lopende zaken die Uw regering kan afhandelen? Behoort Uw handtekening vandaag in Lissabon tot de uitgebreide bevoegdheden die U aan het parlement denkt te vragen? In beide gevallen lijkt het ons na zes maanden politieke crisis onverantwoord het volk niet te betrekken in deze historische besluitvorming.

In zijn nieuwjaarstoespraak op 21 januari 2005 sprak Uw partijvoorzitter Bart Somers: 'Er was eindelijk – na meer dan vijftig jaar – een parlementaire meerderheid voor de organisatie van een referendum over de Europese Grondwet. Maar nu puntje bij paaltje komt, blijkt ook hierin dat we de enige echte liberale partij zijn, de enige partij die gelooft in directe democratie. Dit zal de VLD er echter niet van weerhouden om haar voorstel in de Kamer ter stemming voor te leggen. Dan kan heel Vlaanderen zien wie de mensen vertrouwt en wie de mensen wantrouwt. Dan kan iedereen in dit land zien wie de burgers mee wil laten beslissen en wie de mensen liever het zwijgen oplegt.'

Indien U meent over de nodige autoriteit te beschikken om dit Verdrag te tekenen, dan kan Uw voorstel tot ratificatie van het Verdrag enkel na een raadpleging van de bevolking.

In dat geval roepen wij U op om Uw wetsontwerp uit 2005 opnieuw in te dienen met het oog op het organiseren van een beleidsvoorbereidende volksraadpleging met als vraag: 'Moet het Koninkrijk België overgaan tot het aannemen van het Verdrag van Lissabon van 13 december 2007?'.

Voorts stellen wij U voor om een budget ter beschikking te stellen aan de voor- én tegenstanders van het Verdrag, een budget dat even groot is als de promotiecampagne die U in 2005 georganiseerd hebt voor de EU-Grondwet met als slogan '70 % van de Belgen is voor de EU-Grondwet'.

En ten slotte zou een leesbare samenvatting van het Verdrag van Lissabon opgestuurd kunnen worden naar alle burgers, zoals U dat ook gedaan hebt naar aanleiding van de Copernicushervorming.

Omdat het Vlaams Parlement dat toelaat, heeft Jef Sleeckx alvast een Verzoek ingediend om ook op Vlaams vlak een beleidsvoorbereidende volksraadpleging te organiseren. De binnenlandcomissie van dat Vlaams Parlement heeft dat Verzoek op 4 december 'ongrondwettelijk' verklaard! Graag hadden wij daar Uw mening over gekend.

Deze brief kadert in een breder initiatief dat vandaag in Brussel gestart zal worden voor de poorten van Audi-Brussel. Een plaats die symbool kan staan voor het sociaal beleid van de EU en Uw regering, en voor de wil van de bevoking om zijn zeg te hebben in een democratisch en sociaal Europa.

Met hoogachting,

Jef Sleeckx, CAP
Jean-Maurice Dehousse, PS

* http://onzezeg.be
http://notremotadire.be


 

LETTRE OUVERTE A M. VERHOFSTADT,

Monsieur le Premier ministre,

Vous êtes chargé d'informer le Roi pour mettre sur pied un gouvernement et une réforme de l'État.

Comme la nation subit la montée du prix du carburant, du lait, du pain et d'autres produits de base, c'est bien plus qu'un gouvernement d'urgence ou en affaires courantes qui est nécessaire.

Le jeudi 13 décembre 2007, vous allez signer le maintenant fameux Traité de Lisbonne au nom du Royaume de Belgique.

En juin dernier, vous vous êtes mis d'accord avec les autres chefs d'État et de gouvernement sur un traité modifié qui reprend l'essentiel du « Traité établissant une Constitution pour l'Europe ». La Constitution est la suite de la Déclaration de Laeken de 2001 faite lorsque vous étiez président du Conseil européen.

Ce Traité aura un impact 100 fois supérieur à ce qui peut être décidé en Belgique par une réforme de l'État pour ce qui concerne la manière avec laquelle on vit et l'on travaille dans ce pays. Je ne m'exprime pas ici pour ou contre ce Traité, mais bien sûr le fait que suivant les sondages d'opinion, une large majorité souhaite s'exprimer via une consultation populaire.

En 2005, 54,58% des Français et 61,54% des Néerlandais se sont exprimés contre la Constitution par référendum. Ce sont les seuls Européens appelés à s'exprimer avec les Espagnols et les Luxembourgeois qui ont voté pour. Ces référendums ont montré que dès que le citoyen a une occasion de participation, l'intérêt pour l'Europe était bel et bien présent.

Ma question est la suivante:

La signature de ce Traité fait-elle partie des prérogatives de votre gouvernement en affaires courantes, ou votre attitude de jeudi prochain relève de l'élargissement des compétences de votre gouvernement que vous pensez demander au Parlement.

Dans les 2 cas, je trouve politiquement injustifiable après plus de 180 jours de crise en Belgique que la nation ne soit pas impliquée dans cette décision historique.

Dans son allocution de nouvel an le 21/1/2005, votre président de parti M. Somers s'exprimait de la manière suivante: 'Après plus de 50 ans il y a enfin une majorité parlementaire pour l'organisation d'un référendum sur la Constitution européenne. Plus nous avançons, plus nous voyons que nous sommes le seul parti véritablement libéral, le seul parti qui croit en la démocratie directe. Ceci n'empêchera pas le VLD toutefois de déposer sa proposition à la Chambre. Toute la Flandre peut voir qui a confiance en la population et qui s'en méfie. Ainsi chacun peut voir dans ce pays qui veut laisser les citoyens s'exprimer et qui les préfère silencieux.'

Si vous ne demandez pas explicitement d'élargissement de votre compétence sur cette question, vous ne pouvez pas signer le Traité jeudi prochain. Si vous pensez disposer de l'autorité nécessaire afin de signer, alors vous ne pouvez proposer la ratification qu'après une consultation.

Dans ce cas, nous vous demandons de déposer à nouveau votre projet de loi de 2005 en vue de l'organisation d'une consultation populaire tendant à préparer la décision politique avec comme la question: 'Le Royaume Belgique doit-il accepter le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007?'.

Par ailleurs, nous demandons que soit proposé de mettre à disposition des opposants comme des partisans du Traité un budget pour la campagne de la consultation, un budget équivalent à celui mis à disposition en 2005 pour la promotion de la Constitution européenne que vous avez organisée à l'époque.

Enfin, en préparation de cette consultation, il faut envoyer à chaque citoyen un résumé lisible du Traité de Lisbonne comme vous l'avez fait pour la réforme Copernic.

Comme le Parlement flamand l'autorise, une pétition a été initiée pour organiser une consultation au niveau flamand.

Recevez, Monsieur le Premier ministre, l'expression de notre haute considération.

Jef Sleeckx – Jean-Maurice Dehousse
* http://onzezeg.be
http://notremotadire.be

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden