Renew Belgium

Renew Belgium

Een burgerraad en een volksraadpleging over de Belgische democratie en haar instellingen

Vind alles op www.renewbelgium.be

Oproep: vraag om een gelote burgerraad & een bindende volksraadpleging voor de noodzakelijke democratische hervormingen 

Volg hier met Guido het hoe en waarom.

Ons politieke systeem is kreupel. Het werkt nog grotendeels zoals 100 jaar geleden maar ondertussen is de maatschappij fundamenteel veranderd. Jammer genoeg echter neigt elk machtsapparaat naar het bestendigen van zijn macht.

Zes staatshervormingen brachten in België geen communautaire vrede, wat nochtans de bedoeling was. Bekijk de recente regeringsvormingen: de laatste duurde 494 dagen, en die van 2010-2011 duurde nog 47 dagen langer! De huidige regering en Parlement zijn in feite zelfs niet verkozen (wie begrijpt dat?!). Deze lijst kunnen we met meer dan 101 symptomen aanvullen. Het krakkemikkige Corona-beleid ‘sluit’ voorlopig de grote rij.

Politici beginnen er wel van overtuigd te geraken dat burgerdeelname een absolute noodzaak is voor deze tijd. Sinds de negentiger jaren van vorige eeuw, heeft het federaal parlement enkele vormen van volksraadpleging gestemd. De laatste jaren nu zit het concept van de gelote burgerraad in de lift (Duitstalige Gemeenschap, Brussels Hoofdstedelijk Parlement...). Deze ingrepen zijn te waarderen, maar vertonen in de meeste gevallen nog steeds een ‘veiligheidsbarrière’ want volksraadplegingen zijn alleen raadgevend, niet bindend (= de overheid heeft het recht om de uitslag te negeren) en burgerraden hebben adviesrecht maar geen ultiem beslissingsrecht. De ‘sturing’ van de gevestigde macht blijft daardoor dus nog gewaarborgd.
Een laatste nieuwe participatievorm is het federaal verzoekschrift: met 25 000 handtekeningen mogen Belgische burgers een petitie indienen over een federaal thema; de initiatiefnemer heeft bovendien het recht op een mondelinge verdediging voor het Parlement (of een parlementaire commissie).

Van deze wet op de federale petitie wil Renew Belgium gebruik maken om de impasse van het land te doorbreken. Renew Belgium is een samenwerkingsverband van burgerbewegingen uit de drie Belgische gewesten en heeft een petitie geïnitieerd voor de oprichting van een nationale burgerraad die plannen moet uittekenen voor de toekomst van het land. Zoals het ook in Ierland gebeurde, vraagt Renew Belgium dat de voorstellen van deze raad vervolgens ter stemming worden voorgelegd aan de bevolking. De uitslag dient wettelijke kracht te hebben.

Toen de politici er in Ierland niet meer uit geraakten, hebben ze de knoop laten doorhakken door een burgerraad en lieten ze hun voorstellen beoordelen in een nationaal referendum. Met een onverhoopt gunstig resultaat! Zulke voorbeelden zijn er meer (bijv. British Columbia, CA).

In België hebben bindende referenda (volksraadplegingen) de grondwet tegen. Het is dus weinig waarschijnlijk dat het Parlement de vraag van Renew Belgium inwilligt. Maar Renew Belgium mikt dan ook niet alleen op het Parlement, maar wil in de eerste plaats een zo breed mogelijk aantal inwoners van dit land laten zien hoe noodzakelijk de democratische verandering wel is en ons vertrouwd maken met uitwegen. Het enige dat de traditionele politiek immers kan bewegen tot de omvormingen die deze tijd dringend vereist, is de wil van de bevolking. Gelukkig maar. Op veel plaatsen is het erger. Laten we dus nu, zeker met de 7e staatshervorming voor de deur, de kans grijpen voor het bij ons ook keert.

Renew Belgium opteert voor de manuele ondertekening op papieren formulier.

Volg hier met Guido de instructies hoe je op internet ondertekent zonder poespas.

Voor de Kamer zijn er twee mogelijkheden om de petitie te ondertekenen: elektronisch of manueel. Jammer genoeg niet beide. De elektronische handtekening werpt echter drempels op (het bezit van een e-ID kaartlezer, de pincode nog kennen van je e-ID kaart, het gebruik van Itsme – voor de ouderen onder ons, is het allemaal niet zo evident, zo blijkt). Daarom opteert Renew Belgium voor het papieren invulformulier.
Ga naar www.renewbelgium.be 
→”Formulier afdrukken en ondertekenen”: klik op Vlaanderen (of Nederlandstalige inwoner Brussels gewest: Brussel nl); blz. 1 is het invulformulier, blz. 2 de petitietekst.
- print blz. 1 uit en vul duidelijk in: naam én voornaam, geboortedatum, postcode (+ gemeente), handtekening (zoals op IDkaart). Indien mogelijk nog 9 ondertekenaars zoeken (er is plaats voor 10).
- verzend naar het adres onderaan het formulier (scan, on line of gewone post).

Wel is er een tweede mogelijkheid: (onder ”Formulier afdrukken en ondertekenen” vind je) “Digitaal ondertekenen”.  Klik op “formulier”. Dezelfde dingen invullen + het Gewest waar je woont. Ondertekenen kan met je vinger op je scherm.

 

Om het gewenste aantal te bekomen loopt de actie tot uiterlijk 31.12.2022.

 

Meer Democratie steunt deze lovenswaardige poging om de hele bevolking van het land te sensibiliseren voor een democratische ommezwaai. Laten we er dan ook massaal gebruik van maken.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden