Renew Belgium | Meer Democratie

Renew Belgium

Een burgerraad en een volksraadpleging over de Belgische democratie en haar instellingen

Vraag naar een gelote burgerraad & een bindende volksraadpleging voor de noodzakelijke democratische hervormingen

Ons politieke systeem is kreupel. Het werkt nog grotendeels zoals 100 jaar geleden maar ondertussen is de maatschappij fundamenteel veranderd. Jammer genoeg neigt elk machtsapparaat naar het bestendigen van zijn machtspositie.

Zes staatshervormingen brachten in België geen communautaire vrede, wat nochtans wel de bedoeling was. Bekijk de recente regeringsvormingen: de laatste duurde 494 dagen, en die van 2010-2011 duurde nog 47 dagen langer! De huidige regering en Parlement zijn in feite zelfs niet verkozen (wie begrijpt dat?!). Deze lijst kunnen we met meer dan 101 symptomen aanvullen. Het krakkemikkige Corona-beleid ‘sluit’ voorlopig de grote rij.

Politici beginnen er wel van overtuigd te geraken dat burgerdeelname een absolute noodzaak is voor deze tijd. Sinds de negentiger jaren van vorige eeuw, heeft het federaal parlement enkele vormen van volksraadpleging gestemd. De laatste jaren zit het concept van de gelote burgerraad in de lift. Kijk maar naar de Duitstalige Gemeenschap. Deze ingrepen zijn te waarderen, maar vertonen in de meeste gevallen nog steeds een ‘veiligheidsbarrière’ want volksraadplegingen zijn alleen raadgevend, niet bindend (= de overheid heeft het recht om de uitslag te negeren), burgerraden hebben adviesrecht maar geen ultiem beslissingsrecht. De ‘sturing’ van de gevestigde macht blijft daardoor dus nog gewaarborgd. Een laatste nieuwe deelnamemogelijkheid is het federaal verzoekschrift: met 25 000 handtekeningen mogen Belgische burgers een petitie indienen over een federaal thema; de initiatiefnemer/neemster heeft bovendien het recht op een mondelinge verdediging voor het Parlement (of een parlementaire commissie).

Van deze wet op de federale petitie nu wil Renew Belgium gebruik maken om de impasse van het land te doorbreken. Renew Belgium is een samenwerkingsverband van burgerbewegingen uit de drie Belgische gewesten en heeft een petitie geïnitieerd voor de oprichting van een nationale burgerraad die plannen moet uittekenen voor de toekomst van het land. Zoals het ook in Ierland gebeurde, vraagt Renew Belgium dat de voorstellen van deze raad vervolgens ter stemming worden voorgelegd aan de bevolking. De uitslag dient wettelijke kracht te hebben.

 

Teken hier de petitie op onze site.

Hier op de site van de kamer.

 

Toen de politici er in Ierland niet meer uit geraakten, hebben ze de knoop laten doorhakken door een burgerraad en lieten ze hun voorstellen beoordelen in een nationaal referendum, en met een onverhoopt gunstig resultaat! Zulke voorbeelden zijn er wel meer (bijv. British Columbia, CA).

In België hebben bindende referenda (volksraadplegingen) de grondwet tegen. Het is dus weinig waarschijnlijk dat het Parlement de vraag van Renew Belgium inwilligt. Maar Renew Belgium mikt dan ook niet alleen op het Parlement, maar wil in de eerste plaats een zo breed mogelijk aantal inwoners van dit land laten zien hoe noodzakelijk de democratische verandering wel is en ons vertrouwd maken met uitwegen. Het enige dat de traditionele politiek immers kan bewegen tot de omvormingen die deze tijd dringend vereist, is de wil ertoe. Maar dan geïnitieerd vanuit de bevolking. Gelukkig maar. Op veel plaatsen is het trouwens al erger. Laten we dus nu de kans grijpen voor het bij ons ook erger wordt.

 

Het plan van Renew Belgium is de petitie zowel bij de Kamer als bij de regering in te dienen.

Voor de Kamer zijn er twee mogelijkheden om de petitie te ondertekenen: elektronisch of manueel. Ja, het is ‘of’: men dient één van beide te kiezen. De elektronische handtekening werpt echter drempels op (het bezit van een e-ID kaartlezer, de pincode nog kennen van je e-ID kaart, het gebruik van Itsme – voor de ouderen onder ons, is het allemaal niet zo evident). Vandaar de vraag om TWEE (en zelfs drie) petities te ondertekenen:

1) aan de kamer: manueel (op ‘papier’, maar het mag gescand)

2) aan de regering.

 

Hoe tewerk gaan?

 

1) aan de Kamer

klik hier

- klik je gewest aan (Vlaanderen, Brussel of Wallonië)
- print uit, vul in, en onderteken (liefst meer personen – er is plaats voor 10)
- verzend naar het adres op het formulier (scan, on line of gewone post).

(zoals al gezegd kan het ook digitaal)

 

2) aan de regering

via petitie.be

Opdat de Kamer de petitie aanvaardt dienen minimum 25 000 burgers te ondertekenen, en daarvan, volgens de gewesten, 14 500 Vlamingen, 8000 Walen en 2 500 Brusselaars. De petitie is daarom in het Nederlands, in het Frans en in het Duits verspreid.

Om het gewenste aantal te bekomen loopt de actie tot uiterlijk 31.12.2022.

 

Meer Democratie steunt deze lovenswaardige poging om de hele bevolking van het land te sensibiliseren voor een democratische ommezwaai. Laten we er dan ook massaal gebruik van maken.