Uw inspraak is bedreigd

 

Petitiesdekamer mag niet meer blijven bestaan

 

Onze democratie is er weer een stap op achteruit gegaan!

Zoals je misschien weet is het  mogelijk om spreekrecht te eisen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers indien je 25.000 handtekeningen verzamelt. Hiervoor ontwikkelde Meer Democratie:

petitiesdekamer.be

 

 

een eigen website om deze petities op te starten en te ondertekenen.

 

Onze site was gemaakt om als gewone burger gemakkelijk een officiële petitie te ondertekenen. Dit in tegenstelling tot de methodes van De Kamer zelf waar je met ItsMe of papieren formulieren moet knoeien.

Onlangs heeft de Kamer een wet aangepast waardoor onze site geen handtekeningen meer mag verzamelen.  Dit ondanks dat zij ons vroeger expliciet hadden gezegd dat het systeem dat petitiesdekamer.be gebruikt ok was.

Het is schandalig dat onze politieke instellingen onze burgers op die manier de mond snoeren. Op deze manier wordt het indienen van petities, in het beste geval, een elitaire bezigheid waar enkel grote belangengroepen zoals vakbondsorganisaties aan kunnen deelnemen.

De handtekeningen die we al verzameld hadden zijn gelukkig wel nog geldig omdat ze aangemaakt zijn vóór het invoeren van deze wet. De petities zelf zullen echter moeilijker aan hun drempel van 25.000 handtekeningen komen. Deze wet beperkt dus je inspraak als burger in onze democratie!

Petitiesdekamer blijft echter niet bij de pakken zitten en heeft hiervoor jouw hulp nodig! De eerste stap hierbij is duidelijk maken aan de kamer dat wij niet akkoord gaan met deze praktijken. Kopieer onderstaande mail en verstuur hem naar  

petitions-verzoekschriften@dekamer.be

 

 

Onderwerp: Protestbrief wetswijziging

Beste,

Met deze mail wil ik protesteren tegen het invoeren van de wet betreffende de invoering van een standaardformulier van het verzoekschrift om gehoord te worden. Specifiek ben ik niet akkoord met de onderstaande wijziging.

“Voor de toepassing van het eerste lid, 2°, wordt voor schriftelijke verzoekschriften gebruikgemaakt van de daarvoor door de Kamer van volksvertegenwoordigers ter beschikking gestelde formulieren.”

Deze wet bemoeilijkt het voor de gewone burger om handtekeningen te verzamelen voor zijn initiatieven en beperkt dus de democratische capaciteit van de spreekrecht procedure.

Bovendien vragen wij het aantal benodigde handtekeningen te verlagen naar 750 handtekeningen indien exclusief de site https://dekamer.mijnopinie.belgium.be gebruikt moet worden.

Of 2500 handtekeningen indien vrij petities mogen opgehaald worden met opgave van rijksregisternummer.

Met vriendelijke groeten,

Jouw naam

 

 

Meer Democratie houdt je verder op de hoogte over de volgende stappen die we zullen nemen om jouw inspraak in onze politiek te beschermen.

 

 

 

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden