Wij willen onze zeg!

altWe doen een oproep aan de nieuwe federale regering, de verschillende deelregeringen en alle verkozenen om:

1. het wetsontwerp van Verhofstadt/De Gucht uit 2005 opnieuw in te dienen met het oog op het organiseren van een beleidsvoorbereidende volksraadpleging met als vraag: 'Moet het Koninkrijk België overgaan tot het aannemen van het Verdrag van Lissabon van 13 december 2007?;

2. een budget ter beschikking te stellen aan voor- én tegenstanders dat even groot is als de promotiecampagne voor de EU-Grondwet '70% van de Belgen is voor de EU-Grondwet' uit 2005;

3. een leesbare samenvatting van het Verdrag van Lissabon op te sturen naar alle burgers, zoals de federale overheid gedaan heeft naar aanleiding van de Copernicushervorming.

 

OPROEP 13 DECEMBER
Wij willen onze zeg over Europa!
 

Het Verdrag van Lissabon herneemt de essentie van de Grondwet voor Europa

In 2005 spraken 54,58 procent van de Fransen en 61,54 procent van de Nederlanders zich uit tegen het 'Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa'. Spanje en Luxemburg stemden voor. Na twee jaar windstilte verklaarden de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich in juni 2007 akkoord over het Hervormingsverdrag (later herdoopt tot 'Verdrag van Lissabon' van 13 december 2007), dat de essentie van de Grondwet voor Europa herneemt.

Onmiddellijk voegden de staatshoofden en regeringsleiders daar echter de intentie aan toe om daar waar het wettelijk mogelijk was, referenda over dit verdrag te vermijden. Het is bijzonder verontrustend dat de Europese politieke leiders het oordeel van de bevolking schuwen. De tekst die in 2005 bij referendum werd verworpen in twee van de zes oorspronkelijke lidstaten, moet nu blijkbaar zo snel mogelijk en zonder al te veel informatie, laat staan een tegenstrijdig debat, via parlementaire weg worden goedgekeurd.
 

Een zeer brede meerderheid wenst zich uit te spreken via een referendum

Het belang van de ontwikkelingen op Europees niveau staat in schril contrast met de aandacht die de media aan dit thema besteden. Nochtans blijkt uit opiniepeilingen in alle lidstaten dat een zeer brede meerderheid van de bevolking, bestaande uit zowel voor- als tegenstanders, zich via een referendum wenst uit te spreken over het Verdrag van Lissabon.

Bovendien hebben de referenda in 2005 aangetoond dat zodra de burger enige zinvolle kans op inspraak krijgt, de interesse wel degelijk aanwezig is. De nauwelijks verholen strategie van de Europese politieke leiders om zinvolle inspraak en een breed maatschappelijk debat over het Verdrag van Lissabon koste wat kost uit de weg te gaan, staat haaks op de retoriek over democratie die ze elke dag gratuit over de bevolking van Europa heen storten.

 

Maatschappelijk debat en historisch belang

Het is precies deze houding, die zowel angstig als arrogant is, die het wantrouwen van de bevolking zal bestendigen en elk mogelijk Europees project op lange termijn onherstelbare schade zal toebrengen.

Enkel beleidsvoorbereidende volksraadplegingen in de lidstaten kunnen het tij keren. Enkel deze methode kan het broodnodige maatschappelijk debat op gang brengen en terzelfder tijd recht doen aan het historisch belang van de Europese Grondwet (onder welke naam die ook mag worden opgevoerd).

 

Een beleidsvoorbereidende volksraadpleging

We doen dan ook een oproep aan de nieuwe federale regering, de verschillende deelregeringen en alle verkozenen om:

   1. het wetsontwerp van Verhofstadt/De Gucht uit 2005 opnieuw in te dienen met het oog op het organiseren van een beleidsvoorbereidende volksraadpleging met als vraag: 'Moet het Koninkrijk België overgaan tot het aannemen van het Verdrag van Lissabon van 13 december 2007?';
   2. een budget ter beschikking te stellen aan voor- én tegenstanders dat even groot is als de promotiecampagne voor de EU-Grondwet '70% van de Belgen is voor de EU-Grondwet' uit 2005;
   3. een leesbare samenvatting van het Verdrag van Lissabon op te sturen naar alle burgers, zoals de federale overheid gedaan heeft naar aanleiding van de Copernicushervorming.
 
De oproep mede ondersteunen kan door een mailtje te sturen naar info@onzezeg.be, dan voegen we uw naam toe aan de lijst. Bedankt.

 


Zo stond het in Diogenes nr. 100 van 26.12.2007

192 dagen palavers over een staatshervorming. Maar de echte staatshervorming wordt zonder debat, zonder informatie, zonder raadpleging van de bevolking door het noodkabinet opgelegd: het Verdrag van Lissabon.

Onder meer onder inpuls van Jef Sleeckx (CAP) en Michele Gilkinet (GRAPPE), Jean-Maurice Dehousse (PS), Pierre Dutron (Gauche), Filip De Bodt ( LEEF!) en vele honderden ondertekenaars is er een oproep en werkplatform op gang gekomen tegen het 'heimelijk' aanvaarden door de Belgische staat van het zogenaamde 'Verdrag van Lissabon'. Dat herneemt in feite de eerder door de Fransen en Nederlanders afgewezen Europese Grondwet. Ook binnen de partijen Groen! en SP.A gaan stemmen op om over zo'n belangrijk 'verdrag' een volksraadpleging te houden.

Het platform is op zoek naar 'volksrapporteurs'. Dat zijn mensen die alle commissievergaderingen en plenaire vergaderingen van alle zeven Belgische parlementen die het Verdrag van Lissabon moeten ratificeren (Kamer, Senaat, Waals, Vlaams, Brussels Parlement, Parlement van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap) willen bijwonen. En wel om er een kritisch veslag van te maken dat op de website gepubliceerd kan worden. Geïnteresseerd? Neem contact: info@onzezeg.be.

Verschillende acties zijn in voorbereiding: volksvergaderingen om de verkozenen ter verantwoording te roepen, zelf georganiseerde volksraadplegingen in bedrijven, scholen, buurten en gemeenten. Wil je meewerken ? Neem contact! Voor alle duidelijkheid: dit werkplatform werkt zowel in het noorden als het zuiden van het land en verwerkt alle verschillende oproepen en initiatieven die tegen het EU-Verdrag of voor een volksraadpleging aanhangig zijn (zie de site). (Raf Verbeke)

 

Geen ratificatie zonder consultatie!

Pas de ratification sans consultation!

Op de website http://onzezeg.be kan je de 'OPROEP van 13 DECEMBER' vinden. We vatten die hier kort samen. (jpe)

Uitgangspunt voor het verzet is dat het Verdrag van Lissabon de essentie van de Grondwet voor Europa herneemt. Een grondwet die in 2005 door een meerderheid van Fransen en Nederlanders verworpen werd.

Overal waar mogelijk willen de Europese leiders het 'nieuwe' verdrag nu doordukken zonder referenda. Toch wel verontrustend dat de Europese politieke leiders zoveel schrik van hun burgers hebben dat ze die burgers niet om hun mening durven te vragen. Europa democratisch?

De media laten het ondertussen massaal afweten om ons op het belang van het nieuwe verdrag te wijzen. Nochtans blijkt uit opiniepeilingen in alle lidstaten dat een zeer brede meerderheid van de bevolking zich via een referendum wenst uit te spreken over het Verdrag van Lissabon.

Het is precies de situatie van achterbaksheid die het wantrouwen van de bevolking bestendigt en het Europese project op lange termijn veel schade zal toebrengen.

Vandaar dat er nu voor geijverd wordt om in zo veel mogelijk landen toch tot een volksraadpleging te komen én die goed voor te bereiden.

 

De 'Oproep van 13 december' vraagt daarom aan de nieuwe Belgische regering, de verschillende deelregeringen en alle verkozenen om:

- het wetsontwerp van Verhofstadt/De Gucht uit 2005 opnieuw in te dienen met het oog op het organiseren van een beleidsvoorbereidende volksraadpleging met als vraag: 'Moet het Koninkrijk België overgaan tot het aannemen van het Verdrag van Lissabon van 13 december 2007?';

- een budget ter beschikking te stellen aan voor- én tegenstanders dat even groot is als de promotiecampagne voor de EU-Grondwet '70% van de Belgen is voor de EU-Grondwet' uit 2005;

- een leesbare samenvatting van het Verdrag van Lissabon op te sturen naar alle burgers, zoals de federale overheid gedaan heeft naar aanleiding van de Copernicushervorming.

Wie de oproep tot referendum wil steunen:

http://onzezeg.be en http://notremotadire.be

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden