Redden burgerraden de democratie?

Burgerraden zijn een eerste stap in de goede richting van democratie, maar realiseren nog lang niet een echte democratie. In een echte democratie hebben de burgers het laatste woord. De burger meer betrekken is te zwak want burgerraden hebben slechts een adviesfunctie en geen beslissingsmacht. Er is pas sprake van democratie als de burgers wel beslissingsmacht hebben. Hiertoe moeten we onze democratische cultuur verdiepen en versterken stelt Annelien De Dijn terecht in De Standaard 26-3-2022. Maar deze verdieping en versterking is pas mogelijk wanneer de burgers ervaren dat zij zelf de touwtjes in handen hebben bij het regelen van hun samenleving. Zolang de “particratie” de plak zwaait kan dit democratiseringsproces niet op gang komen. Burgerraden, bestaande uit gelote burgers, kunnen een eerste stap(je) zijn om door te stoten naar een echte democratie waar uiteindelijk alle burgers de mogelijkheid hebben om via bindende referenda zelf hun zaken op orde te stellen. In een rechtvaardige samenleving is iedereen gelijk voor de wet. Opdat iedereen gelijk voor de wet zou kunnen zijn, moet ook iedereen op gelijke wijze kunnen deelnemen aan de productie van wetten – en niet alleen gelijk zijn in het gehoorzamen eraan. In een democratie is het leidende principe bij gelijk stemrecht via referenda niet de gedachte dat elk mens even redelijk is of evenveel kennis van zaken heeft. Het gaat erom dat elke mens in dezelfde mate geraakt wordt door politieke beslissingen. Daarin situeert zich de gelijkheid. En de hoogopgeleide mens, politicus of expert is daarom nog geen wijze mens die het hart op de juiste plaats heeft en die verbindend werken kan. Wanneer voorafgaand aan het referendum voldoende tijd wordt voorzien om voor- en tegenargumenten in een publiek debat aan bod te laten komen, dan kunnen burgers wel degelijk overdacht hun stem uitbrengen. De betrokkenheid van de burgers stijgt want zij kunnen meebeslissen. Het huidige “wantrouwen” tegenover “de politiek” verdwijnt dan want de burgers besturen zichzelf. Het is het vertrouwen tussen de burgers onderling dat van belang is en dat zal kunnen groeien naarmate directe democratie zich verder ontwikkelt. Hierdoor zal onze democratische cultuur zich kunnen verdiepen en versterken. 

Sluit u aan bij Meer democratie vzw en steun ons zodat we samen met u een echte democratie kunnen realiseren.

Redden burgerraden de democratie?

Om het vertrouwen in de politiek te herstellen kunnen burgerraden helpen”, zegt Annelien De Dijn (De Standaard 26-3-2022), “maar we moeten ook de democratische cultuur verdiepen. De Belgische democratie is in crisis. De jongste twee decennia zijn de zogeheten centrumpartijen steeds meer van hun pluimen en kiezers verloren. ….Misschien is het dus raadzaam om in België niet alleen te blijven focussen op institutionele vernieuwing, maar ook een debat op gang te trekken over de vraag hoe we onze democratische cultuur kunnen verdiepen en versterken”

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden