Wie gelooft nog in democratie?

Het vertrouwen in de huidige democratische instellingen is de laatste jaren sterk gedaald. Dit zou iedere echte democraat zorgen moeten baren. Als remedie tegen het verdwijnen van de democratie, tegen de allesoverheersende particratie wordt de “participatieve” democratie naar voor geschoven. Burgerpanels, eventueel samengesteld door loting, zouden aan de politieke malaise weerwerk moeten kunnen bieden. “ Alsof het loten van lukrake individuen, zonder enige verantwoordingsplicht, een beter resultaat oplevert dan het democratische proces van verkiezingen.” schrijft Mathieu Cockhuyt in Doorbraak van 09-07-2023“...Overigens zijn verkiezingen zowat de grootste vorm van participatie die de mens ooit heeft gekend.”

Dit kan waar zijn tot op vandaag maar deze vorm van participatie is een karikatuur van echte democratie. Hij heeft blijkbaar niet door dat “verkiezingen” zoals ze nu in ons land zijn georganiseerd niet veel met democratie te maken hebben. Het begrip “Democratie” is zwaar vervuild. In een echte democratie hebben de burgers steeds het laatste woord, zij zijn soeverein en er staat geen macht boven hen. Nu wordt het parlement niet verkozen door de burgers, maar door de partijbureaus. De burgers hebben immers geen inspraak in de samenstelling van de lijsten en ze kunnen niet stemmen op kandidaten uit andere kiesdistricten.

In het parlement zitten dus partijvertegenwoordigers en geen volksvertegenwoordigers! Via dit systeem van dwangmandatering kunnen burgers na de installatie op geen enkele wijze het beleid bijsturen of enig initiatief nemen. In een ware democratie is dit echter anders; het is die samenlevingsvorm waarin de burgers om praktische redenen weliswaar niet alles zelf beslissen, maar daar wel steeds het laatste woord in kunnen hebben. Verder schrijft hij: “Bovendien is het een denkfout dat burgers of technocraten onafhankelijker zijn dan politici. Iedereen heeft een politieke kleur. Iedereen heeft een bias. Met dit verschil dat politici uitkomen voor hun bias en dat ze verkozen zijn om het volk te vertegenwoordigen...” In wezen is dit een “non-argument”. Dat politici in de praktijk het volk niet vertegenwoordigen is ondertussen duidelijk. We zijn de gevangenen van de partijen en om de vijf jaar mogen we onze eigen cipiers kiezen. Daarom is in “Onze liberale democratie... elke stem in het kieshokje” niet evenveel “waard.”

Een democratische samenleving laat ook niet toe dat technocraten besturen, de burgers besturen zichzelf. Dit zelfbestuur houdt in dat de burgers naast het parlement zelf wetsontwerpen kunnen indienen en die door het parlement of via bindende referenda laten goed- of afkeuren. Op deze manier wordt rekening gehouden met alle lagen van de bevolking. Iedere burger, uit gelijk welke laag dan ook, heeft zo de mogelijkheid om via een gegarandeerd vrije en gelijke stem deel te nemen aan de wetsproductie. Zowel door hierin initiatieven te kunnen nemen als door erover te stemmen. Hierbij stemmen ze over wetten, dit is heel iets anders dan “verkiezingen”. Zij die de gevolgen van een wet of beslissing moeten dragen moeten kunnen meebeslissen, dit is een wezenlijk element in de democratie. Wanneer voorafgaand aan het referendum tijd wordt voorzien om voor- en tegenargumenten in een publiek debat aan bod te laten komen, dan kunnen burgers wel degelijk overdacht hun stem uitbrengen.

Bij Meer Democratie vzw geloven we in een echte democratie die verhindert dat een kleine groep,een “leider” of een technocraat het voor het zeggen heeft. Om dit te realiseren is het nodig dat bindende referenda op burgerinitiatief mogelijk zijn. Want via deze referenda kunnen de burgers de politici corrigeren als hun beslissingen als onrechtvaardig worden aangevoeld. Met andere woorden, het zijn de burgers zelf die het laatste woord hebben. Wanneer de burgers hun samenleving, via bindende referenda, zelf kunnen vorm geven zal het democratische bewustzijn van de bevolking groeien en krachtiger worden.

Pak uw stem terug en sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om dit mogelijk te maken. Onze acties zijn alleen mogelijk door mensen als u. Meer Democratie krijgt geen subsidie en de meeste private fondsen sluiten politieke doelstellingen uit. Help ons nog sterker te staan en word Vriend voor een maandbedrag dat u zelf kiest. Daarmee zorgt u dat we snel kunnen handelen en acties op langere termijn kunnen plannen. Maar ook met een eenmalige donatie helpt u onze acties vooruit!

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden