Flashberichten Mei 2020

 

 

In Zwitserland roert de burger zich: hij is het beu dat de regering de coronacrisis afhandelt. Anders dan bij ons kan hij er ook iets aan doen. In Zwitserland hebben de burgers via referenda het laatste woord over belangrijke beslissingen. Lees meer...

 

Het failliet van de democratie

In het artikel ‘Het failliet van de democratie’ schrijft  Othman El Hammouchi dat de menselijke reactie -  dat  het onaanvaardbaar en schandalig is dat een openlijk racistische partij kans maakt om mee te besturen - niet meer bestaat.

Volgens hem vinden velen niet meer de energie om verontwaardigd te zijn na de zoveelste haatdragende uitspraak, zeker niet als men zelf niet tot de minderheid behoort. 

Anderzijds wordt geen enkele verantwoordelijkheid bij de kiezer gelegd. De politiek wordt zonder meer als schuldige aangewezen.

De analyse die hier gebruikt wordt, is dat de gewone politici er niet in geslaagd zijn om ‘mensen te motiveren’ of een ‘positief verhaal’ te brengen en dat extreme politici van de lacune gebruik gemaakt hebben om het volk te misleiden, fake news te verspreiden en verdelende retoriek te hanteren.

Echter in het huidige particratische systeem is het voor de burger onmogelijk om echte verantwoordelijkheid te nemen. Democratie komt uit het Grieks en betekent ‘macht aan het volk’ (demos: volk, kratos: macht) en bevat geen enkele verwijzing naar een parlement. Parlementen zouden in hun oorsprong expliciet antidemocratisch zijn.

El Hammouchi stelt dat te veel democratie uitmondt in tirannie en ziet als  enige oplossing de structurele hervorming van de huidige democratie.

Wanneer je stelt dat het cruciaal is dat de democratische rechtsgemeenschap samen verantwoordelijkheid draagt voor de door haar genomen beslissingen, is de directe democratie hiertoe  de enige uitweg.

Othman El Hammouchi in Doorbraak  30.05.2020

 

Twintig jaar Oosterweelverbinding: brokkenparcours met veel politiek theater, stilstand én uiteindelijk ook verzoening

‘In de achteruitkijkspiegel zien we een brokkenparcours met veel stilstand, maar ook historische momenten: met een referendum, veel politiek theater en hardnekkige actiegroepen.’

Philippe Truyts in Het Laatste Nieuws 30-5-2020

 

HET DEBAT. Moet ons kiesstelsel aangepast worden?

‘Geef ons kans op een referendum in plaats van alles boven ons hoofd te beslissen.’

TTR en KV in Het Laatste Nieuws 28-5-2020

 

Burgeractivisten lanceren petitie voor federale volksraadplegingen

Burgeractivisten zetten goede stappen in de richting van de democratie: zij lanceren een petitie voor een federale volksraadpleging, om het mogelijk te maken om Art. 39bis van de grondwet voor herziening vatbaar te maken.

 

In Nederland roept de organisatie Meer Democratie.nl op een petitie te ondertekenen voor een parlementaire enquête over het coronabeleid. Het coronabeleid heeft grote gevolgen voor de democratie, de burgerrechten, de economie en het sociale leven van mensen. Het kwam tot stand zonder fundamentele en kritische discussie over alternatieven, zonder publicatie van onderliggende documenten en modellen, met een verlamd parlement en zonder dat de burgers zelf iets te zeggen hadden. Democratie kan volgens Meer Democratie niet functioneren zonder dat de klassieke burgerrechten zijn gegarandeerd: vrijheid van beweging, vergadering, vereniging, demonstratie. Deze zijn door de coronamaatregelen vanaf 15 maart vooralsnog grotendeels opgeschort.

 

Het systeem kraakt in zijn voegen

Het systeem kraakt in zijn voegen, zegt econome en ethica Ingrid Robeyns, in een interview van De Standaard (DS 23/05/2020). 

Interview afgenomen door Annelien De Greef, chef economie bij De Standaard.

Wie moet de crisis betalen?

In volle coronacrisis verdampen door steunmaatregelen miljarden aan belastinginkomsten. Iemand zal de gepeperde factuur moeten betalen. ‘Dit wordt een enorm herverdelingsvraagstuk.

Zij vreest ...dat de crisis aangegrepen zal worden om de oude manier van over economie na te denken en de machtspolitiek die er bijhoort, verder te verdiepen. ‘Dat terwijl nu blijkt hoe kwetsbaar ons economische systeem ons gemaakt heeft. De noodzaak om alles te herdenken, is duidelijk. Al die tijd bleven de analyses van andersdenkers marginaal. Nu krijgen ze gelijk.”..”De hamvraag is: waartoe dient onze economie? Wat is het doel? Het antwoord was altijd: zo veel mogelijk vrijheid. Het kan nochtans ook: duurzaamheid en rechtvaardigheid zijn. Alleen hebben heel wat mensen veel te verliezen bij een metamorfose. Met op kop zij die de economische spelregels naar hun hand gezet hebben en zo fortuinen konden vergaren.”

De hamvraag -of ultieme doel- van de economie moet toch zijn: door productie en circulatie van goederen zo veel mogelijk mensen in hun levensbehoeften voorzien. Dit kan alleen als de “economie” rechtvaardig is georganiseerd. Deze rechtvaardigheid kan alleen op een democratische wijze wettelijk worden geregeld, waardoor niet “vrijheid en blijheid” de boventoon voert, maar de als rechtvaardig aangevoelde “solidariteit”.

Bij meerdemocratie.be streven we naar een rechtvaardige solidaire samenleving. Op initiatief van de Oostenrijkse professor Christian Felber zijn er reeds stappen gezet in deze richting. Zie https://www.meerdemocratie.be/economie-voor-het-gemene-goed , https://web.ecogood.org/nl/  en https://www.triodos.be/nl/artikelen/2020/christian-felber-de-economie-voor-het-gemene-goed-triodos-bank 

Steun Meer democratie.be

 

Helft Vlamingen herkent zich in geen enkele politicus

Helft Vlamingen herkent zich in geen enkele politicus, zo meldt “De Standaard” op 23/05/2020. Maar liefst 45 procent gaf geen enkele naam op, vooral omdat ze zich door geen enkele politicus vertegenwoordigd voelen. Een duidelijke vingerwijzing naar het politieke bedrijf. Inderdaad, de politici vertegenwoordigen niet de burgers, maar hun partij.

Daarom: Steun meerdemocratie.be om uw stem terug te krijgen.

 

16.000 artsen roepen op: ‘Alle kinderen naar school zonder afstandsverplichting’ 

Dit verscheen in De Standaard van 22/05/2020 naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen. 

Reeds op 19 mei stelden we dat het eenzijdig pathogenetisch gerichte medische debat van voornamelijk enkele virologen met grote invloed op de politiek, moet uitgebreid worden met de inzichten van gezondheidswerkers, epidemiologen, artsen, infectiologen en kinderartsen, ethici, psychologen, enz.. Want “wat rationeel is volgens de wetenschap”, zo stelde Prof. De Munck, “is daarom nog niet rationeel vanuit sociaal perspectief.”

Nu nemen 16.000 artsen hiertoe het initiatief! Dit is een goede stap in een democratische richting.

Marjan Justaert in De Standaard 22-5-2020

 

‘Zweedse roulette’? Nee, goed beleid

De tegenstem van Luc Bonneux

Epidemioloog Luc Bonneux breekt in dS 21 mei 2020 een lans voor de Zweedse aanpak van het Coronaprobleem. 

Hij ontkracht beweringen die de ronde doen over het Zweedse beleid en vindt de politieke aanpak van het land, die zoals bekend een heel stuk minder top-down is dan elders, een geslaagd resultaat van een ‘streven naar minimale schade voor de volksgezondheid op de lange termijn’. Zijn besluit voor ons land klinkt weinig hoopvol: “België moet op één enkel virologisch been uit de lockdown hinken zonder plan en zonder doel. Iedere voorlopige eindtoestand zal erg lijken op het Zweden van nu, maar dan met veel economische schade, veel leerachterstand bij kinderen, veel bange mensen. Het enige wat we zeker minder zullen hebben is weerstand tegen covid-19.” 

Of: hoe sociale verantwoordelijkheidszin, als het beleid die de kans geeft, het verschil kan maken?

Luc Bonneux in De Standaard 21 mei 2020

 

Over het dedain voor politici: moet alle macht dan aan de experts?

Wanneer “experten” het laatste woord krijgen over zaken die alle burgers aangaan stevenen we regelrecht af op een dictatuur van “De Wetenschap”. Echter, het wezen van de democratie is juist dat de mondige burgers op basis van gelijkheid afspraken (wetten) maken die als eerlijk en rechtvaardig worden ervaren. Dit heeft een andere dynamiek dan de “wetenschappelijke-experten-logica”. Zo schreef Professor Bert De Munck, wetenschapshistoricus aan de Universiteit Antwerpen (Knack 08/04/2020) n.a.v. de corona maatregelen: “Een strakke hantering van de 'virologische logica' brengt volgens De Munck nog andere dilemma's met zich mee. 'Ik hoor vandaag oudere mensen, de grootste risicogroep, zeggen dat het sociale isolement een prijs is die ze niet willen betalen. De mogelijkheid op een vroegere dood weegt voor hen niet noodzakelijk op tegen de zekere verschrikking van het sociaal isolement.”
“Wat rationeel is volgens de wetenschap”
, zo stelt De Munck, “is daarom nog niet rationeel vanuit sociaal perspectief.

Met andere woorden, de burgers, met name de ouderen moeten medezeggenschap hebben bij deze maatregel. Het sociale vereist altijd het adequate en het proportionele. Wat is in mijn sociale omgeving voor mij en de gemeenschap nu passend? Het sociale plaatst mij in mijn relatie tot mijn omgeving en vraagt continue aanpassing, vermits deze verhouding zich continu verandert; want beide kanten zijn onderhevig aan processen van verandering en ontwikkeling. Voor een constructieve ontmoeting tussen beide, is een democratisch proces van dialoog nodig, en niet enkel argumenten die van “experts” komen.

De kracht van de democratie is het gesprek tussen gelijkwaardige mondige burgers.

Meerdemocratie.be werkt er aan om dit gesprek mogelijk te maken.

Peter Casteels in Knack Wo. 20 Mei 2020, Pagina 32

 

Angst mag onze samenleving niet bepalen

We onderwerpen ons aan de staat, omdat die beweert ons fysieke voortbestaan te garanderen. “De staat mag alles doen wat daarvoor nodig is, zelfs onze vrijheden met voeten treden.  Dat is de logica die vandaag zichtbaar wordt. Vanwege het schrikbeeld van een pijnlijke dood voor de deuren van een volzet ziekenhuis, werd onze economie stilgelegd, de democratie gekortwiekt en werden grondrechten voor onbepaalde duur opgeschort. Dat alles in een mentaal klimaat dat weinig kritiek toeliet. Maar angst is een slechte raadgever.”

De angst en paniek propaganda van de laatste maand in de media is blijkbaar een zeer effectief middel om de democratie af te schaffen. Het wordt tijd om los te komen uit de greep van de angst.

Het is door de kracht van het democratische gesprek dat we deze angst kunnen overwinnen.

Het eenzijdig pathogenetisch gerichte medische debat van voornamelijk enkele virologen met grote invloed op de politiek, moet uitgebreid worden met de inzichten van gezondheidswerkers, epidemiologen, ziekenhuisartsen zoals artsen op de intensieve afdeling, infectiologen en kinderartsen, ethici, psychologen, enz., en met de salutogenetische visie op de eigen mogelijkheid van de mens om zich door zijn immuunsysteem tegen bacteriën en virussen te verweren.

Help mee aan Meerdemocratie.be om dit gesprek mogelijk te maken.

Raf Geenens en Stefan Sottiaux in De Standaard van 18-05-2020

 

Interview Jan Callebaut en Ivan De Vadder

N.a.v. de voorstelling van het boek: Het DNA van Vlaanderen.

Analyse van de Vlaamse politiek a.d.h.v. het parcours van traditionele partijen van 2007 tot nu.

De conclusie van het boek is dat de huidige traditionele partijen falen, met als apotheose de communicatiepolitiek in Coronatijd. Toch trekt geen van beide auteurs ook maar één moment het representatieve, zelfs niet het particratische systeem in twijfel.

Voorbeelden.

Terechte opmerkingen over verkiezingen, het achterhaalde gegeven van partijprogramma’s in het licht van de coalitiecultuur en het onvermogen om partij-overschrijdend beleid te voeren: Verkiezingen dwingen hen tot een schijnvertoning. Ze worden verplicht om een volledig programma aan te bieden, terwijl ze goed ­weten dat er coalities gevormd moeten worden. Het zou eerlijker zijn, mochten partijen zich beperken tot een of twee punten waarvoor ze echt hun kop willen leggen.’ (Callebaut); het overleg­model van Oosterweel moet er ook op federaal vlak komen: ‘Niet meteen onderhandelen over het einde van België, maar wel afspreken hoe de politici met elkaar over een bepaalde doelstelling zullen praten’. (Callebaut)

Dit laatste staat haaks op de volgende uitspraak: ‘Coens lijkt sterk op zijn achterban. Dat is mooi, maar partijen moeten werven en dus ­kiezers weghalen bij andere partijen. Dat doe je beter niet door iemand die op jezelf lijkt.’ (De Vadder). Nog zo een opvatting van de auteurs over ‘de’ politiek: ‘In de ­politiek zijn mensen metaforen voor bekwaamheid’ (Callebaut). (Noot: cursiveringen van mezelf, G.D.B.)

De auteurs zien slechts één oplossing: grote persoonlijkheden vinden om de traditionele partijen uit het slop te halen.

De Vadder merkt op: Als corona onvoldoende blijkt om de tegenstellingen te overstijgen, wat kan het dan wel zijn?’

Ons antwoord: de burger. De burger die de afschaffing eist van de hegemonie van partijbesturen en het coalitiesysteem en directe democratie wil.
Guido De Bruyker

 

Deze crisis bewijst: België is een lobbycratie

De coronacrisis plaatst een spotlicht op de sterktes en zwaktes van ons land, zegt socio-econoom Ive Marx. En de balans is niet positief. “Het beleid wordt op een dienblad aangereikt door lobby’s achter de schermen, terwijl de politiek stuntelt en improviseert.’ Er is een gebrek aan transparantie in de besluitvorming over de crisis. Hij vindt het enorm contraproductief dat de rapporten van de GEES, de groep van tien experts die de Nationale Veiligheidsraad adviseren, niet publiek gemaakt worden. Dat creëert wantrouwen en complottheorieën. Hetzelfde geldt voor de documenten en adviezen van de Economic Risk Management Group, het orgaan voor de economische heropbouw. Mogen we bepaalde adviezen niet zien? Waarom?”

Waar blijft het democratische overleg waar alle burgers aan kunnen deelnemen? Het sociale vereist altijd het adequate en het proportionele. Wat is in mijn sociale omgeving voor mij en de gemeenschap nu passend? Het sociale plaatst mij in mijn relatie tot mijn omgeving en vraagt continue aanpassing, vermits deze verhouding zich continu verandert; want beide kanten zijn onderhevig aan processen van verandering en ontwikkeling. Voor een constructieve ontmoeting tussen beide, is een democratisch proces van dialoog nodig.
De kracht van de democratie is het debat

Het eenzijdig pathogenetisch gerichte medische debat van voornamelijk enkele virologen met grote invloed op de politiek, moet uitgebreid worden met de inzichten van gezondheidswerkers, epidemiologen, ziekenhuisartsen zoals artsen op de intensieve afdeling, infectiologen en kinderartsen, ethici, psychologen, enz., en met de salutogenetische visie op de eigen mogelijkheid van de mens om zich door zijn immuunsysteem tegen bacteriën en virussen te verweren.

Bij Meerdemocratie.be streven we ernaar om zulk een debat mogelijk te maken.

Hendrik Dheedene / Ive Marx in De Tijd 09-05-2020

 

Oosterweelreferendum voor niets?

“Moet de Stad Antwerpen een gunstig advies geven voor een stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne?” Dat was de vraag die de Antwerpse bevolking in 2009 op een volksraadpleging met een democratische ‘NEE’ beantwoordde. En toch wordt meer dan tien jaar later precies dat tracé zonder blozen opnieuw door onze strot geramd. De opdracht die Lantis, het vroegere BAM nv, van de Vlaamse regering kreeg blijf ik absurd en erg voorbijgestreefd vinden. Het heeft er alle schijn van dat we echt een nieuwe snelweg door de stad gaan bouwen.

Stijn Wens in GVA 6-5-2020

 

Liever een haperende justitie dan geen justitie

Dit is volledig ongrondwettelijk. De advocaten Kristiaan Markey en Christian Cauwe benadrukken dat het rechtstreeks innen van coronaboetes door de politie, en dat burgers bij betwisting van de coronaboete op eigen kosten een procedure voor de rechtbank moeten inleiden onaanvaardbaar is. Nog erger is dat de niet-betaalde ­coronaboetes kunnen worden geïnd via de personenbelasting. Dit is volledig ongrondwettelijk. Immers, Artikel 13 van de Grondwet stelt zeer duidelijk: ‘Niemand kan tegen zijn wil worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent.’ Dat betekent dat iedere burger voorafgaandelijk aan het opleggen van een sanctie moet worden gehoord door een onafhankelijke rechter en verdedigd door een onafhankelijke advocaat. Voor onze “nepregering” is de grondwet dus een “vodje papier”. Wellicht is het juist daarom een nepregering. Reden genoeg dus om onze nepregering juridisch aan te klagen, wegens overtreding van de grondwet.

Kristiaan Markey en Christian Cauwe, advocaten, in De Standaard 04-05-2020

 

In een referendum stemde 87% van de Squamish-leden vóór het ontwerp van het bouwproject 

Een nieuw huisvestingsproject in Vancouver moet zesduizend nieuwe woningen op de First Nation Reserve-gronden aanbieden. Die reservaatgronden waren oorspronkelijk van de Squamish, een inheemse groep die verdreven werd. Het project moet hen nu hun plek teruggeven. De Squamish-gemeenschap werd meer dan honderd jaar geleden verdreven van de First Nation Reserve-gronden in Vancouver, een gebied van iets meer dan 10 hectare.

RVRE in Gazet Van Antwerpen 3-5-2020

 

Dankzij referendum: meer groen en meer leefbaar...

Door het referendum en dus de inbreng van de Antwerpenaar werd er voor gezorgd dat dit uiteindelijk een groener project zal worden. De werken aan de Oosterweel en de nieuwe Scheldetunnel zullen tien jaar duren. De volledige overkapping van de Ring moet tegen 2037 klaar zijn, zeggen de actiegroepen.

ATV 3-5-2020

 

De politie wordt steeds efficiënter: 'Niemand rijdt nog ongemerkt voorbij'

De politiestaat is duidelijk reeds ver gevorderd. De rechtsstaat wordt afgebouwd. Een feit is pas een misdrijf als de wet dat bepaalt. Een straf geldt alleen als een strafwet ze oplegt. Alleen rechters zijn bevoegd om straffen op te leggen. Wat zien we nu sinds de coronamaatregelen? In werkelijkheid oordeelt en int de politie, die tot nader order geen openbaar ministerie is. De efficiëntie van de politie wordt razendsnel opgedreven. De toepassing van deze big-brothertechnieken is een grove schending van het privéleven en zet de deur wagenwijd open voor misbruik. Waar blijft het protest?

Kristof Clerix in Knack nr 18 - 29-04-2020

 

Haal de rechtsstaat uit lockdown

De grondwettelijke rechten en vrijheden worden almaar meer beknot en met de voeten getreden. Met de bedoeling om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan werden anti-democratische en ongrondwettelijke maatregelen genomen. De kans is groot dat dit ook na de “lockdown” zo blijft. Het wordt hoog tijd dat de burgers in actie schieten om hun rechten, zoals die overigens in onze grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn vastgelegd, te doen gelden.

Paul Bekaert in De Tijd 23-04-2020

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden