Flashberichten Juni 2021

 

Eind september praten Catalonië en Spaanse regering weer met elkaar

De Spaanse regering en de Catalaanse separatisten hernemen in de derde week van september de dialoog, bijna vier jaar na een poging van de regio om zich af te scheiden van Spanje. Dit heeft de Catalaanse minister-president Pere Aragonès dinsdag op een persconferentie bekendgemaakt na in Madrid voor het eerst door de Spaanse premier Pedro Sanchez te zijn ontvangen. De dialoog zal plaatsvinden in Barcelona, zo bleek na het gesprek van ongeveer twee uur.

bron: Belga in Nieuwsblad van 29-6-2021

 

'Waar de opkomstplicht verdwijnt wordt van het kiesrecht geen gebruik meer gemaakt’

'Dat het louter afschaffen of handhaven van de opkomstplicht het fundamentele probleem van de democratie zal oplossen is een illusie', schrijft Edi Clijsters van Vlinks. (Knack 26-06-2021)Lees meer...

 

Vlaamse regering sluit interne keuken

Wilde de huidige regering niet een politieke vernieuwing in gang zetten met meer inspraak en participatie van de burgers? Meer transparantie en medezeggenschap waren toch de sleutelwoorden. In de praktijk echter lijkt het de andere kant uit te gaan want de Vlaamse regering wil intern beraad over besluitvorming afschermen. Lees meer...

 

Aanbevelingen gewestelijke volksraadpleging Meer Democratie

Naar aanleiding van het uitblijven van de gewestelijke volksraadpleging in Vlaanderen heeft Meer Democratie haar aanbevelingen voor het organiseren van dergelijke volksraadplegingen op papier gezet. Hiermee hopen wij om het thema op de politieke agenda te krijgen.  In het Waals Gewest is er reeds de mogelijkheid om volksraadplegingen te organiseren en ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden voorstellen op dit moment besproken. Daarom betreurt Meer Democratie het uitblijven van gelijkaardige initiatieven in Vlaanderen. Voor Meer Democratie is het vooral belangrijk dat de drempel voor het organiseren van volksraadplegingen laag is, voornamelijk omwille van het niet bindende karakter. Ons streefdoel blijft nog altijd het invoeren van bindende referenda op volksinitiatief, maar wij zien de gewestelijke volksraadplegingen als een belangrijke eerste stap. 

Verzoek

Aangezien de gewestelijke volksraadpleging niet bindend is, vindt Meer Democratie dat 50.000 handtekeningen voldoende zijn om een gewestelijke volksraadpleging te organiseren in Vlaanderen. De initiatiefnemers hebben een maximumtermijn van 540 dagen (1,5 jaar) om de handtekeningen te verzamelen. Iedere Vlaming vanaf 16 jaar kan een verzoek starten. De controle van de handtekeningen wordt gedaan via steekproeven die worden uitgevoerd door de Kiescommissie. Het verzoek kan ingediend worden via een fysiek loket in het Vlaams Parlement of online op de website van het Vlaams Parlement. Voor Meer Democratie is er geen nood aan quota inzake handtekeningen omdat het uiteindelijk verzoek duidelijk moet kaderen binnen de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest en er sprake moet zijn van een impact voor de meerderheid van de Vlamingen (lokale initiatieven worden hiermee geweerd). De Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement hebben volgens Meer Democratie reeds verschillende mogelijkheden om hun stem te laten horen dus in het huidig advies neemt Meer Democratie geen initiatief van beide instellingen mee.

Voorstel

De vraag die aan de burgers wordt voorgelegd wordt bepaald door de initiatiefnemers – na het inwinnen van het advies van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen. Er moet worden voorkomen dat twee volksraadplegingen over hetzelfde onderwerp gelijktijdig plaatsvinden, maar verschillende voorstellen op een dag zijn wel mogelijk, voornamelijk om de organisatorische kosten te beperken. Het voorstel moet zo duidelijk mogelijk worden omschreven en dit betekent dat het kadert binnen de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest en dat er geen dubbele en/of negatieve vraagstelling mag zijn. Meerdere vragen in een voorstel zijn mogelijk, maar de resultaten moeten duidelijk interpreteerbaar zijn. Aangezien de antwoordmogelijkheden ook duidelijk moeten zijn, prefereert Meer Democratie slechts 2 antwoordmogelijkheden: hetzij ja/neen, hetzij het een/het ander. De Vlaamse Adviescommissie ziet toe op de vraagstelling en antwoordmogelijkheden van het voorstel om te voorkomen dat het voorstel verwarrend en/of ongrondwettelijk is.

Beslissing

Het Vlaams Parlement, en in het bijzonder een werkgroep gewestelijke volksraadplegingen, doet reeds een controle van de voorwaarden van het voorstel na 10% handtekeningen (5000). Het Grondwettelijk Hof geeft, indien nodig geacht, eveneens een advies. Een motivering indien het voorstel niet wordt aanvaard is vereist binnen een redelijke termijn. Indien beide instellingen akkoord gaan met het voorstel en 50.000 handtekeningen zijn verzameld, zal de Vlaamse Regering overgaan tot het organiseren van de gewestelijke volksraadpleging.

Informatie

De redactie van een brochure die de burgers context moet verschaffen over het voorstel en eveneens over de pro’s en contra’s, is een essentieel onderdeel van de procedure. Daarom opteert Meer Democratie om de Kiescommissie hiermee te belasten. Bij een volksraadpleging op volksinitiatief is het cruciaal dat de overheid zich niet mengt in het debat door middel van campagnes gefinancierd met gemeenschapsgeld. De Vlaamse Regering neemt initiatief om de burgers te informeren over de gewestelijke volksraadpleging door gebruik te maken van de website van de overheid, een persbericht in verschillende kranten en een persbericht op VRT (televisie en radio) en via sociale media.

Stemming

Alle Vlamingen (16 jaar en ouder) mogen stemmen. Stemmen kan online, per brief en fysiek. De volksraadpleging mag plaatsvinden op hetzelfde tijdstip als de Gewestelijke verkiezingen. Volmachten zijn toegestaan. Voor Meer Democratie is er geen noodzaak om een opkomstdrempel te bepalen of quota te hanteren aangezien de volksraadpleging toch niet bindend is. Er kunnen maximaal 4 stemmingen plaatsvinden per jaar dus voorstellen worden best gebundeld.

Bekrachtiging

Na de stemming moet het resultaat van de gewestelijke volksraadpleging worden omgezet in een wetsvoorstel, ingediend door de Voorzitter van het Vlaams Parlement binnen redelijke termijn. Een onafhankelijke instantie zoals de Vlaamse Adviescommissie Volksraadplegingen maakt een evaluatieverslag, inclusief motivering als het resultaat niet wordt omgezet in een wetsvoorstel en staat eveneens open voor klachten over de procedure.

 

Respect voor wie de politiek niet respecteert

“Ook als de opkomstplicht wordt afgeschaft, zal ik gaan stemmen. Niet zozeer door de overtuiging dat mijn stem het verschil maakt, maar vooral omdat ik mij herken in onze democratie.” schrijft Ludo Perefoen in De Standaard (18-06-2021)Lees meer...

 

Decreet Somers met afschaffing opkomstplicht goedgekeurd in de commissie

De Commissie Binnenlands Bestuur heeft het Decreet Somers goedgekeurd.

Bart Somers: “Bij de komende lokale verkiezingen krijgen burgers meer invloed ten nadele van de particratie. Burgers gaan meer wegen op wie in de gemeenteraad zetelt, welke meerderheid er wordt gevormd en wie burgemeester wordt.” Lees meer...

 

Kies, maar kies met mate

In plaats van een publiek politiek debat wordt het debat – of is het koehandel? – achter de coulissen gevoerd, weg van de burgers. En wat krijgen de burgers in de plaats? Marketing! Groter kan de minachting voor de burgers niet zijn.

In De Standaard van 09-06-2021 schrijft Marc Reynebeau:

“Omdat ze de kiezer niet meer vertrouwt, ruilt de Vlaamse coalitie het open debat in voor de politieke marketing … De Wever ging op de Nederlandse radio nog verder. In zijn voorstel wil hij het politieke debat verschuiven, van het publieke forum naar ‘de coulissen’, de partijpolitieke achterkamertjes. Lees meer...

 

Totalitaire verleiding

Fouad Gandoul schrijft in De Tijd van 04-06-2021:

“Hoe geavanceerder een maatschappij, des te meer moeten de leiders inzien dat ze feilbaar en kwetsbaar is….” Een liberale democratie bestaat zolang een meerderheid van de burgers zich ermee identificeert, doordrongen is van specifieke morele axioma’s (zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit), en daar in haar stemgedrag ook gevolg aan geeft…. Lees meer...

 

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden